2011 г. - Отчет за състоянието на общ. собственост

ОТЧЕТ

за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление

в община Пирдоп за периода 01.01.2011 год. - 31.12.2011 година

 

 

 

                                          УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

            В изпълнение на задължението си по чл.66а от Закона за общинската собственост (ЗОС) и чл.96 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, предоставям настоящия отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода 01.01.2011 год. - 31.12.2011 год., както и актуализирани Списъци на:

 

имоти, публична общинска собственост (Приложение № 1); имоти, частна общинска собственост (Приложение № 2); общински имоти, предоставени за ползване на търговски дружества (Приложение № 3); наематели (бивши и настоящи) на имоти - общинска собственост (Приложение № 4); общински имоти, които няма да се отдават под наем (Приложение № 5); свободни от наематели общински помещения (Приложение № 6).

 

ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Съгласно Закона за общинската собственост, имотите - общинска собственост се разделят на публична и частна, съобразно предназначението и статута им.

В първата група имоти са включени паркове, площади, язовири, имотите, чието предназначение е за трайно задоволяване обществени потребности от местно значение и имотите, предназначени за изпълнение на функциите на органите на местното самоуправление и местната администрация.

Втората група имоти се разделят на жилищни и нежилищни. Жилищните имоти служат за задоволяване на жилищни нужди. Нежилищните имоти, включват застроени и незастроени урегулирани поземлени имоти (парцели), земеделски земи от общинския фонд,, гори в земеделски земи и общински горски фонд. Те имат широко предназначение в т. ч. за административно, търговско, здравно и социално обслужване на населението, за задоволяване на селскостопански нужди. Нежилищни имоти - частна общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица на издръжка на общинския бюджет, са отдадени под наем чрез публично оповестен търг по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество.

             Управлението на общинската собственост през 2011 година се извършваше в съответствие с законовата и подзаконовата нормативна уредба.

  Имоти, публична общинска собственост, предназначени за задоволяване на обществени потребности от общинско значение, за културни, образователни, детски, младежки и други дейности са предоставени за управление на юридически лица на бюджетна издръжка (читалище "Напредък 1869" - гр.Пирдоп и читалище "Светлина 1910" - с.Душанци), които осъществяват изброените дейности. Поддържането и ремонтите на имотите и вещите, публична общинска собственост, се извършва в рамките на предвидените бюджетни и привлечени средства.

 

 

 

 Дейността по управление на общинската собственост беше организирана в следните направления:

1. Актуване на имотите - общинска собственост и завеждането им в главни регистри за публична и частна общинска собственост.

През отчетния период продължи работата по актуването на имотите - общинска собственост, съгласно новите образци, утвърдени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и воденето им в главни регистри.

Към  31.12.2011 год. има съставени общо 512 броя акта за общинска собственост, което е с 47 броя повече от 2010 година. През 2011 год.са съставени 104 броя за частна общинска собственост и 18 броя за публична общинска собственост. В 512 броя акта за общинска собственост влизат 8 броя за училищни сгради и детски градини, 3 броя в сферата на здравеопазването, 2 броя за язовири, 3 броя за читалища, 21 броя за обществени сгради, паркинги и площади, 19 броя за озеленяване и озеленителни пояси, 31 броя за земите по § 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (земя, останала след възстановяване правата на собствениците върху земеделски земи, предоставени на гражданите по силата на актове на Президиума на Народното събрание и др.).

През отчетния период са съставени 88 броя акта за общинска собственост за земите по чл.19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (земеделска земя, останала след възстановяване на правата на собствениците).

През 2011 година съставените актове за общинска собственост по населени места, са както следва: гр.Пирдоп - 115 броя, с.Душанци - 7 броя.

През отчетния период са съставени общо 122 броя акта за общинска собственост, от които 18 броя за имоти публична общинска собственост и 104 броя за частна общинска собственост.

Изготвена е една преписка и е изпратена на Областен управител на Софийска област за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху два имота - частна държавна собственост, а именно имоти с №№ 080013 и 080014, находящи се в землището на с.Душанци (бикарник и битовка). През месец май на 2011 година е деактувана от актовите книги за държавна собственост Спортната зала  в гр.Пирдоп.  През юли месец на 2011 година е деактуван от актовите книги за държавна собственост и музей "Луканова къща".

Предстои  промяна в регистрите по Закона за собствеността и ползване на земеделските земи (т. нар. остатъчен поземлен фонд) и актуването им.

Периодично в Главните регистри за общинска собственост се нанасят заповедите за отписване на акта за общинска собственост, номер и дата на съставяне на нов акт за общинска собственост.

2. Отдаване под наем на имоти и части от имоти - публична и частна общинска собственост.

За периода 01.01.2011 г. - 31.12.2011 година са внесени за разглеждане и решаване от Общински съвет - Пирдоп 21 броя докладни записки по реда на Закона за общинската собственост и общинската наредба, касаещи отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество.

На основание решения на Общински съвет - Пирдоп и по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, са проведени 2 броя публични търгове за отдаване под наем на имоти - публична и частна общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица на издръжка на общинския бюджет, както и 3 броя - непроведени (липсват заявители за участие в процедурите).

Поради липса на интерес, неотдадени под наем остават помещения за магазини, лекарски и стоматологичен кабинети в с.Душанци.

Предстои отдаването под наем на помещение в двора на Районен съд - Пирдоп за административна дейност.

Към 31.12.2011 год. има отдадено под наем едно общинско жилище на наемател, отговарящ на условията за настаняване. Две общински жилища с решение на Общински съвет - Пирдоп, са определени за резервни.

 

 

През 2011 година са сключени 6 броя договора за отдадени под наем общински земи от земеделския фонд.

За разглеждания период са постъпили следните суми от наеми на общинско имущество и земя: приходи от наеми на имущество - 25 330,91 лева, приходи от наеми на земя, в т.ч. и от земеделски имоти - 11 884,20 лева.

3. Разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост.

В изпълнение на решения на Общински съвет - Пирдоп през отчетния период е осъществена една продажба на общинско жилище и предстои финализиране на друга.

Във връзка с издаденото Разрешение за ползване за жилищен блок № 56, вход "Б" на ул."Цар Освободител" № 57, кв.89, гр.Пирдоп, през първото тримесечие на 2011 година беше извършено едно доплащане на продадените с Предварителен договор гараж, апартамент и избено помещение.

Съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост в община Пирдоп е създаден и се поддържа Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост, в който се вписват договорите за: покупко-продажба на общинските имоти, учреденото право на строеж, отстъпеното право на строеж, както и други данни изискващи се по ЗОС

Управлението и разпореждането с общинските земеделски земи през изминалия период се осъществяваше с решения на Общински съвет - Пирдоп.

За отчетния период община Пирдоп има несъбран наем от общинско имущество и земя в размер на 16 055,84 лева. Длъжници за наем на земя - четирима и девет - наем имущество.

С цел подобряване събираемостта на наемите, Общинска администрация - Пирдоп приканва с писма длъжниците да погасят задълженията си.

През 2010 година са заведени четири съдебни дела към бивши наематели на общински имоти, но през отчетния период по две от тях все още няма издадени изпълнителни листа. По две от тях са образувани две изпълнителни дела при Държавния съдебен изпълнител за събиране на паричните задължения от длъжниците.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                  ВНОСИТЕЛ,

                                                                        КМЕТ НА ОБЩИНА ПИРДОП: /п/___________

                                                                                                                                                                                                                                        ИНЖ. ЦАНКО ЦАНОВ