2012 г. - Проекто - бюджет

публикувано на 10.02.2012 г
Докладна записка относно приемане на бюджета на Община Пирдоп за 2012 г.


Проект на Решение на общински съвет за приемане Бюджета на Община Пирдоп за 2012 г.

Обяснителна записка от инж. Цанко Цанов - кмет на Община Пирдоп към Проекто- бюджет за 2012 г.

Приложение 1 - разшифровка приход 2012 г.

Приложение 2 - план на бюджета на Община Пирдоп 2012 г.

Приложение 3 - план на капиталовите разходи 2012 г.

Приложение 4 - план - ремонти 2012 г.

приложение 5 - план- сметка на приходите и разходите 2012 г.


Приложение 6 - обща численост на Община Пирдоп 2012 г.

Приложение 7 - структура ОбА - Пирдоп 2012 г.

Приложение 8 - културен и празничен календар 2012 г.

Приложение 9 - програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост 2012 г.

Приложение 10 - план - сметка на извънбюджетните сметки 2012 г.