На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - Пирдоп на редовно  заседание, което ще се проведе  24.06.2021 г. от 17.30 ч. в залата  на НЧ „Светлина 1910 г.” с. Душанци, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Изказвания, питания, становища и предложения.

2. Докладна записка относно: Приемане на решение относно собствеността върху поземлен имот с идентификатор 24164.210-13, разположен под язовир „Душанци” в с. Душанци, общ. Пирдоп по гр. делото  № 535/2020 г.
Докл.: В. Кафеджиев - Председател на ОбС-Пирдоп

3.Докладна записка относно: Предоставяне под закрила на общински вековни гори, чрез определянето им със статут „гори във фаза на старост”, собственост на Община Пирдоп.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

4.Докладна записка относно: Определяне на такси за изготвяне и издаване на позволителни за сеч, протоколи за освидетелстване на сечища, карнет описи за извършено маркиране и технологични планове за дърводобив в ОГТ, собственост на  Община Пирдоп, за които има учредени сервитути по Закона за горите.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

5. Докладна записка относно: Отдаване под наем на земеделски имоти от общинския поземлен фонд.
Докл.: Ангел Геров-Кмет на Община Пирдоп

6. Докладна записка рег.№ 9002-49/15.06.2021 г.: Отдаване под наем на недвижим нежилищен имот за поставяне на два броя вендинг автомати в междублоково пространство в кв.174, поземлен имот с идентификатор 56407.500.3252 по КК и КР на гр. Пирдоп.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

7. Докладна записка рег.№9002-50/15.06.2021 г. относно: Отдаване под наем на  помещения в недвижим нежилищен имот частна общинска собственост в кв.124,  поземлен имот с идентификатор 56407.500.3529.2 по КК и КР на гр. Пирдоп.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

8. Докладна записка рег.№9002-51/ 15.06.2021 г. относно: Отдаване под наем чрез конкурс на недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост с идентификатор 56407.500.9141.1 по кадастрална карта, находящ се в гр. Пирдоп на ул. Цар Освободител № 47, УПИ III „За административни дейности“ в кв. 89 представляващ помещение  с площ от 15,80 кв.м. за услуги.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ПИРДОП
В. Кафеджиев

Заседанията на Постоянните комисии към ОбС-Пирдоп ще бъдат проведени на 21.06.2021 г. в заседателната зала на ОбА-Пирдоп, както следва:

13.00 ч. -  ПК ТУСЕЗГ и ПК ИОСИП (дневен ред)

14.00 ч. - ПК ЗСПОВ (дневен ред)

14.15 ч. - ПК ОРКМСТ (дневен ред)