На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА свиквам Общински съвет-Пирдоп на извънредно заседание, което ще се проведе  02.03.2022г. от 17.30ч. в заседателната зала на ОбА-Пирдоп при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Докладна  записка Допълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Пирдоп през 2022 година.
    Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ПИРДОП
В. Кафеджиев