На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - Пирдоп на редовно заседание, което ще се проведе на 28.07.2022 г. от 17.30 ч. в зала „Лектория” на НЧ „Напредък„ гр. Пирдоп, при следния   

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изказвания, питания, становища и предложения.

2. Докладна записка относно: Упълномощаване на представител на Община Пирдоп за участие в Общото събрание на акционерите на „МБАЛ - ПИРДОП“ АД, насрочено за  03.08.2022 г.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

3. Учредяване на безвъзмездно право на ползване на Българска Божия Църква – Божия църква –  „Нов живот с Исус“ – Пирдоп върху част от имот- частна общинска собственост.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

4. Докладна записка относно: Отдаване под наем на  помещение в недвижим нежилищен имот частна общинска собственост сграда с идентификатор 56407.500.3235.1 по КК и КР на гр. Пирдоп.
Докл.: Ангел Геров- Кмет на Община Пирдоп

5. Докладна записка относно: Отдаване под наем на земеделски имоти от общинския поземлен фонд.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

6. Докладна записка относно: Промяна начина на отдаване на дървесината от Общински горски територии от одобрения Годишен план за ползване на дървесина през 2022 год., собственост на Община Пирдоп.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

7. Докладна записка относно: Одобряване на  допълнителен Годишен план за ползване на дървесина през 2022 год., собственост на Община Пирдоп, начина на отдаване на дървесината от Общински горски територии.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

8. Докладна записка относно: Актуализиране на цените на добита дървесина на временен склад - за физически и юридически лица; Дърва - до 10 пр.м3 на домакинство за физически лица, жители на гр. Пирдоп-цената на дървата за 1 пр.м3 разтоварени пред дома; цена на дърва за огрев  от централен склад гр. Пирдоп  ул. "С. Румянцев" №17; пределна цена за услугата "Маркиране и сортиментиране на дървесина".
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

9. Докладна записка относно: Отчет за дейността на ОбС-Пирдоп за периода м. ноември 2021 - м. юни 2022 г.
Докл. В. Кафеджиев - Председател на ОбС-Пирдоп

10. Отчет за изпълнение решенията на ОбС-Пирдоп за  периода м. ноември 2021 - м. юни 2022 г.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ПИРДОП
В. Кафеджиев

Заседанията на постоянните комисии към ОбС-Пирдоп ще бъдат проведени на 25.07.2022 г. в заседателната зала на ОбА-Пирдоп, както следва:

ПК ИОСИП и ПК ТУСЕЗГ - 13.00 ч. (свали файл)

ПК ЗСПОВ  и ПК ОРКМСТ - 14.00 ч. (свали файл)