На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет - Пирдоп на редовно заседание, което ще се проведе на 29.09.2022 г. от 17.30 ч. в зала „Лектория” на НЧ „Напредък 1869„ гр.Пирдоп, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изказвания, питания, становища и предложения.

2. Докладна записка относно: Поставяне на рекламно-информационни елементи тип „хоругва” върху уличните стълбове, намиращи се на територията на община Пирдоп.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

3. Докладна записка относно: Продажба на сграда – частна общинска собственост, находяща се в землището на с. Душанци.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ПИРДОП
В. Кафеджиев

На 26.09.2022 г. от 14.00 ч. в заседателната зала на ОбА-Пирдоп ще се проведе съвместно заседание на ПК ТУСЕЗГ и ПК ИОСИП (дневен ред)