На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - Пирдоп на редовно  заседание, което ще се проведе 14.12.2022 г. от 17.30 ч. в  зала „Лектория” на НЧ „Напредък„ гр. Пирдоп, при следния

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Изказвания, питания, становища и предложения.

2. Докладна записка относно: Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Пирдоп през 2023 г.
Докл.: А. Геров - Кмет на Община Пирдоп

3. Докладна записка относно: Кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап І”, с финансиране по линия на механизма за възстановяване и устойчивост – BG-RRP-4.023”
Докл.: А. Геров - Кмет на Община Пирдоп

4. Докладна записка относно: Кандидатстване по покана за набиране на проекти за финансиране чрез Програма „ Микропроекти за климата”, финансирана от Националният доверителен  екофонд.
Докл.: А. Геров - Кмет на Община Пирдоп

5. Докладна записка относно: Отдаване под наем на терен на пл.Тодор Влайков за поставяне на електрозарядна станция за зареждане на превозни средства с електрически двигатели.
Докл.: А. Геров - Кмет на Община Пирдоп

6. Докладна записка относно: Даване на съгласие, Кметът на Община Пирдоп да възложи изработване на изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхват обхват: УПИ II-505, кв. 31 по плана на гр. Пирдоп, съответстващ на поземлен имот с идентификатор 56407.500.505 по КК и КР на гр. Пирдоп  и  УПИ I (За жилищно строителство), кв. 31 по плана на гр. Пирдоп, съответстващ на поземлен имот с идентификатор 56407.500.3475 по КК и КР на гр. Пирдоп.
Докл.: А. Геров - Кмет на Община Пирдоп

7. Докладна записка относно: Отдаване под наем на земеделски имот от общински поземлен фонд.
Докл.: А. Геров - Кмет на Община Пирдоп

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ПИРДОП
В. Кафеджиев

На 12.12.2022 г. от 13.00 ч. в заседателната зала на ОбА-Пирдоп ще се проведе съвместно заседание на ПК ИОСИП и ПК ТУСЕЗГ (дневен ред)