На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - Пирдоп на редовно заседание, което ще се проведе 30.03.2023 г. от 17.30 ч. в  зала „Лектория”  на НЧ „Напредък„ гр.Пирдоп, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изказвания, питания, становища и предложения.

2. Докладна записка относно: Отчет на състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление в община Пирдоп за 2022 г.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

3. Докладна записка относно: Допълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Пирдоп през 2023 година.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

4. Докладна записка относно: Одобряване на Предложение за планиране на социалните услуги, които се финансират изцяло или частично то държавния бюджет.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

5. Докладна записка относно: Одобряване на Методика за предоставяне на интегрирана здравно-социална услуга „Грижа в дома“ и възлагане изпълнението на услуга от общ икономически интерес (УОИИ) - грижа в дома по проект BG05SFPR002-2.001-0213-C01 „Грижа в дома в Община Пирдоп“, по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома” финансиран по Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

6. Докладна записка относно: Приемане на Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Пирдоп.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

7. Докладна записка относно: Съгласие за процедура по одобряване на подробен устройствен план – изменение на план за застрояване (ПУП-ИПЗ) за допускане на свързано застрояване по вътрешните граници на УПИ I (За складова, производствена и търговска дейност) към УПИ V (За гаражи) и УПИ XV (За търговска и промишлена дейност), кв. 9 по плана на гр. Пирдоп.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп                                 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ПИРДОП
В. Кафеджиев

Заседанията на постоянните комисии към Общински съвет - Пирдоп ще бъдат проведени на 27.03.2023 г. в заседателната зала на ОбА-Пирдоп, както следва:

13.00 ч. – Заседание на ПК ИОСИП и ПК ТУСЕЗГ (свали файл)

14.00 ч. – Заседание на и ПК ОРКМСТ и ПК ЗСПОВ (свали файл)