На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - Пирдоп на редовно заседание, което ще се проведе на 27.04.2023 г. от 17.30 ч. в  зала „Лектория” на НЧ „Напредък„ гр. Пирдоп, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изказвания, питания, становища и предложения.

2. Докладна записка относно: Информация за осъществените читалищни и библиотечни  дейности и отчет на  изразходваните от бюджета средства през 2022 г. на НЧ „Напредък 1869“ гр. Пирдоп.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

3. Докладна записка относно: Доклад за осъществените читалищни дейности и  изразходваните от бюджета средства през 2022 г. на НЧ „Светлина 1910“ с. Душанци. 
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

4. Докладна записка относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето на община Пирдоп.
Докл.Васил Кафеджиев- Председател на ОбС-Пирдоп

5. Докладна записка относно: Кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“ по Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

6. Докладна записка относно: Проект на Наредба за реда и условията за предоставяне на социални услуги от Домашен социален патронаж в община Пирдоп.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

7. Докладна записка относно: Приемане на Наредба за управление, стопанисване и ползване на земи и гори, собственост на Община Пирдоп.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

8. Докладна записка относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за общинската собственост на община Пирдоп.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

9. Докладна записка относно:Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Пирдоп.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

10. Докладна записка относно: Докладна записка относно: Даване съгласие за проучване на възможността за допълване на „Схема на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане по чл.56 от ЗУТ”.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

11.Докладна записка относно: Допълване на РЕШЕНИЕ №65, прието по Протокол №8 от заседание на Общински съвет Пирдоп, проведено на  13.06.2022 г.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

12. Докладна записка относно: Учредяване на награда за Значим принос в изследването и опазването на културно-историческото наследство в община Пирдоп” на името на ст.н.с. д-р Маньо Стоянов.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

13. Докладна записка относно: Определяне носител на наградата: "Даскал Тодор Пирдопски" за 2023 г.
Докл.: Станислав Готев - Председател на ПКЗСПОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ПИРДОП
В. Кафеджиев
 

Заседанията на постоянните комисии към Общински съвет - Пирдоп ще бъдат проведени на 24.04.2023 г. в заседателната зала на ОбА-Пирдоп, както следва:

13.00 ч. – Заседание на ПК ИОСИП и ПК ТУСЕЗГ (дневен ред)
14.30 ч. – Заседание на ПК ЗСПОВ и ПК ОРКМСТ (дневен ред)