На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - Пирдоп на редовно заседание, което ще се проведе  31.05.2023 г. от 17.30 ч. в  зала „Лектория” на НЧ „Напредък„ гр. Пирдоп, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изказвания, питания, становища и предложения.

2. Докладна записка относно: Отчет за дейността и счетоводен баланс на „Медицински център I - Пирдоп” ЕООД за 2022 г.
Докл.: Васил Кафеджиев - Председател на ОбС-Пирдоп

3. Докладна записка относно: Отчет за дейността и годишен финансов отчет на „Пролет” ЕООД за 2022 г.
Докл.: Васил Кафеджиев - Председател на ОбС-Пирдоп

4. Докладна записка относно: Даване на съгласие, Кметът на Община Пирдоп да възложи изработване на изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхват: УПИ XVII (За жилищно строителство и магазини), кв. 174 по плана на гр. Пирдоп, съответстващ на поземлен имот с идентификатор 56407.500.3252 по КК и КР на гр. Пирдоп и обособяване на нов урегулиран поземлен имот за осигуряване на прилежаща площ към сграда с идентификатор 56407.500.3252.17 по КККР на гр. Пирдоп.
Докл. Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

5. Докладна записка относно: Учредяване на придаваема част от общински имот към урегулиран поземлен имот в гр. Пирдоп ул. ”Река Маджарин” № 23.
Докл. Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ПИРДОП:
ВАСИЛ  КАФЕДЖИЕВ

 

На 29.05.2023 г. в заседателната зала на ОбС-Пирдоп ще бъдат проведени заседания на постоянните комисии към ОбС-Пирдоп, както следва:

13.00ч. Комисия по икономика, общинска собственост и инвестиционна политика и Комисия по териториално устройство, строителство, екология, земеделие и гори;

14.00ч. Комисия по здравеопазване, социална политика, образование и вероизповедания.