На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - Пирдоп на редовно заседание, което ще се проведе на 25.01.2024 г. от 17.30 ч. в зала „Лектория” на НЧ „Напредък 1869„ гр. Пирдоп, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изказвания, питания, становища и предложения.

2. Докладна записка относно: Приемане на План-програма за дейности на Народно читалище „Напредък 1869“ град Пирдоп за 2024 г.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

3.Докладна записка относно: Приемане на План-програма за дейността на Народно читалище „Светлина 1910“ с.Душанци“  за 2024 г.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

4. Докладна записка относно: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в Община Пирдоп през 2024година.
Докл.: Ангел Геров-Кмет на Община Пирдоп

5. Докладна записка относно: Приемане на Програма за енергийна ефективност на Община Пирдоп 2024-2028г.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

6. Докладна записка относно: Програма за управление на Община Пирдоп през мандат 2023-2027 година.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

7. Докладна записка относно: Определяне представител на ОбС-Пирдоп в Областния съвет за развитие на Софийска област.
Докл. Кристина Петкова - Председател на ОбС-Пирдоп

8. Докладна записка относно: Определяне на представители от Общински съвет - Пирдоп за участие в работата на комисии за провеждане на публични търгове и публично оповестените конкурси в община Пирдоп.
Докл. Кристина Петкова - Председател на ОбС-Пирдоп

9. Докладна записка относно: Определяне представители на Община Пирдоп в Асоциация Общински гори.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

10. Докладна записка относно: Изменение на Разрешително №0001/20.03.2012 год., продължено с Решение №0019/13.05.2022 г. за ползване на повърхностен воден обект яз. Душанци с титуляр „ОЛОПЛАСТ“ ООД, гр. Пирдоп.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

11. Докладна записка относно: Отпускане на финансова помощ.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

12. Докладна записка относно: Подновяване на договора за управление, сключен между Община Пирдоп като едноличен собственик на капитала на „ПРОЛЕТ“ ЕООД, ЕИК: 122052004 и Мария Минчева с ЕГН ………
Докл. Кристина Петкова - Председател на ОбС-Пирдоп

13. Докладна записка относно: Споразумение за дофинансиране оперативния дефицит на „МБАЛ-Пирдоп” АД през 2024 година.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

Председател на ОбС-Пирдоп: (п)
КРИСТИНА ПЕТКОВА

Заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет - Пирдоп ще бъдат проведени в заседателната зала на ОбА-Пирдоп, както следва:

22.01.2024 г.

13.00 ч. - съвместно заседание на Постоянна комисия по икономика, общинска собственост и инвестиционна политика и Постоянна комисия по здравеопазване, социална политика, образование и вероизповедания (дневен ред)

14.30 ч. - заседание на Постоянната комисия по териториално устройство, строителство, екология, земеделие и гори (дневен ред)

15.30 ч. – заседание на Постоянната комисия по обществен ред, култура, младежта, спорт и туризъм (дневен ред)

25.01.2024 г.

17.00 ч. - съвместно заседание на Постоянната комисия по икономика, общинска собственост и инвестиционна политика и Постоянната комисия по териториално устройство, строителство, екология, земеделие и гори (дневен ред)