На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - Пирдоп на редовно заседание, което ще се проведе на 13.02.2024 г. от 17.30 ч. в Ритуалната зала на община Пирдоп, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изказвания, питания, становища и предложения.

2. Докладна записка относно: Приемане на бюджета на Община Пирдоп за 2024 г.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

3. Докладна записка относно: Списък на общинските жилища - частна общинска собственост в гр. Пирдоп за 2024 година.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

4. Докладна записка относно: Списък на общинските гаражи в община Пирдоп за 2024 г.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

5. Докладна записка относно: Определяне на мери, пасища и ливади от Общински поземлен фонд за индивидуално и общо ползване от собственици и ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегралната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ, за стопанската 2024 г. / 2025 г.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

6. Докладна записка относно: Промяна в характера на собствеността от публична в частна на поземлен имот общинска собственост.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

7. Докладна записка относно: Предоставяне на Община Златица притежаваните идеални части от собствеността на рециклируемия отпадък, събран към момента на разваляне на договора с оператора „КОМПОСТ СРЕДНОГОРИЕ“ ДЗЗД.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

8. Докладна записка относно: Предоставяне на финансова помощ за лечение.
Докл.: Кристина Петкова - Председател на ОбС-Пирдоп

Председател на ОбС-Пирдоп: (п)
КРИСТИНА ПЕТКОВА

 На 09.02.1024 г. от 13.00 ч. в заседателната зала на ОбА-Пирдоп ще се проведе съвместно заседание на всички постоянни комисии към ОбС-Пирдоп (дневен ред).