На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - Пирдоп на редовно заседание, което ще се проведе на 25.04.2024 г. от 17.30 ч. в залата на НЧ „Светлина 1910 г.” - с. Душанци, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Изказвания, питания, становища и предложения.
 1. Доклад записка относно: Приемане на Декларация за подкрепа.
  Докл.: Кристина Петкова – Председател ОбС Пирдоп
 1. Докладна записка относно: Приемане на годишен доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства през 2023г. на НЧ «Светлина» - с. Душанци.
  Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп
 1. Докладна записка относно: Приемане на годишен доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства през 2023г. на НЧ «Напредък 1869» - гр. Пирдоп.
  Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп
 1. Докладна записка относно: Приемане на Отчет за дейността и счетоводен баланс на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І-ПИРДОП” ЕООД за  2023г.
  Докл.: Кристина Петкова – Председател ОбС Пирдоп
 1. Докладна записка относно: Отчет за дейността и годишен финансов отчет на „Пролет” ЕООД за 2023 г.
  Докл.: Кристина Петкова – Председател ОбС Пирдоп
 1. Докладна записка относно: Отмяна на Решение №36, взето по Протокол №3 от заседание на Общински съвет – Пирдоп, провело се на 28.03.2024г
  Докл.: Кристина Петкова - Председател на ОбС-Пирдоп
 1. Докладна записка относно: Кандидатстване на община Пирдоп за присъждане на Европейски етикет в Седма процедура „Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво“.
  Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп
 1. Докладна записка относно: Удължаване срока на възлагане изпълнението на услуга от общ икономически интерес (УОИИ) - грижа в дома по проект BG05SFPR002-2.001-0213-C01 „Грижа в дома в Община Пирдоп“, по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома” финансиран по Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.
  Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп
 1. Докладна записка относно: Проект на Правилник за дейността на Общински съвет - Пирдоп, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
  Докл.: Кристина Петкова – Председател ОбС Пирдоп
 1. Доклад записка относно: Прекратяване дейността на Временната комисия заактуализация на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Пирдоп, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, избрана с Решение № 35/ 30.11.2023г. на ОбС-Пирдоп.
  Докл.: Кристина Петкова – Председател ОбС Пирдоп
 1. Докладна записка относно: Определяне представител на ОбС - Пирдоп за участие в постоянната комисия по разглеждане на постъпили заявления за отпускане на еднократна финансова помощ по Правилника за реда, начина и условията за отпускане на финансови и материални помощи от Община Пирдоп.
  Докл.: Кристина Петкова - Председател на ОбС-Пирдоп
 1. Докладна записка относно: Определяне носител на наградата: "Даскал Тодор Пирдопски" за 2023 г.
  Докл.: Симеон Симеонов - Председател на ПКЗСПОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС-ПИРДОП: (П)
КРИСТИНА ПЕТКОВА

На 22.04.2024 г. заседателната зала на ОбА-Пирдоп ще бъдат проведени заседание на Постоянните комисии към ОбС-Пирдоп, както следва:

13.00 ч. - Заседание на Постоянната комисия по обществен ред, култура, младежта, спорт и туризъм (дневен ред)

14.00 ч. - Заседание на Постоянната комисия по здравеопазване, социална политика, образование и вероизповедания (дневен ред)

15.00 ч. - Заседание на Постоянната комисия по икономика, общинска собственост и инвестиционна политика (дневен ред)