На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет - Пирдоп на редовно заседание, което ще се проведе на 30.01.2020 г. от 17.30 ч. в зала „Лектория“ на НЧ „Напредък 1869” гр. Пирдоп, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изказвания, питания, становища и предложения.

2. Докладна записка относно: Приемане на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Пирдоп.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

3. Докладна записка относно: Приемане бюджета на Община Пирдоп за 2020 г.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

4. Докладна записка относно: Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост на община Пирдоп за периода 2019-2023 г.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

5. Докладна записка относно: Списък на общинските жилища- частна общинска собственост в гр.Пирдоп за 2020 г.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

6. Докладна записка относно: Списък на общинските гаражи в община Пирдоп за 2020 г.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

7. Докладна записка относно: Информация, свързана с изготвяне на План за действие на общинските концесии.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

8. Докладна записка относно: Определяне на представители на ОбС- Пирдоп за участие в работата на комисии за публични търгове и публично оповестени конкурси в Община Пирдоп.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

9. Докладна записка относно: Създаване на комисия за извършване оглед на състоянието на водохващанията и водопреносната мрежа на територията на Община Пирдоп.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

10. Докладна записка относно: Подписване на Споразумение за дофинансиране оперативния дефицит на МБАЛ-Пирдоп АД за периода 2020-2022 г.
Докл.: Ангел Геров – Кмет на Община Пирдоп

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ПИРДОП:
В. Кафеджиев

Заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет - Пирдоп ще бъдат проведени в заседателната зала на ОбА-Пирдоп както следва:

27.01.2020 г. от 11.00 ч. - Постоянна комисия по икономика, общинска собственост и инвестиционна политика - дневен ред

27.01.2020 г. от 14.00 ч. - Постоянна комисия по териториално устройство, строителство, екология, земеделие и гори - дневен ред

28.01.2020 г. от 14.00 ч. - Постоянна комисия по обществен ред, култура, младежта, спорт и туризъм - дневен ред

28.01.2020 г. от 15.30 ч. - Постоянна комисия по здравеопазване, социална политика, образование и вероизповедания - дневен ред