На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет - Пирдоп на редовно заседание, което ще се проведе на 30.04.2020 г. от 17.30 ч. в зала „Лектория“ на НЧ „Напредък 1869” - гр. Пирдоп, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изказвания, питания, становища и предложения.

2. Докладна записка относно: Годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността на „Пролет” ЕООД гр. Пирдоп.
Докл.: В. Кафеджиев - Председател на ОбС-Пирдоп

3. Докладна записка относно: Годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността на „Медицински център І - Пирдоп” ЕООД.
Докл.: В. Кафеджиев - Председател на ОбС-Пирдоп

4. Годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността на „Многопрофилна болница за активно лечение - Пирдоп” АД.
Докл.: В. Кафеджиев - Председател на ОбС-Пирдоп                                                       

5. Докладна записка относно: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Пирдоп за 2021 г.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

6. Докладна записка относно: Приемане на мерки за защита на бизнеса и гражданите чрез освобождаване на наемателите и ползвателите от заплащане на вноски за наем и за ползване на общински имоти на територията на Община Пирдоп.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

7. Докладна записка относно: Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Пирдоп 2014-2020 за 2019 г.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

8. Докладна записка относно: Откриване процедура за определяне на съдебни заседатели мандат 2020 г. – 2023 г за Софийски окръжен съд.
Докл.: Васил Кафеджиев - Председател на ОбС-Пирдоп

9. Докладна записка относно: Издаване на Запис на заповед, обезпечаваща АВАНСОВО плащане по договор №BG06RDNP001-7.001-0139-С01 от 08.05.2019 г. по проект „Рехабилитация на улици „Иван Вазов“, „Гео Милев“, „Славци“, „Сергей Румянцев“, „Панайот Хитов“, „Манджарин“ и „Стефан Стамболов“ в гр. Пирдоп”, сключен между Община Пирдоп и ДФ „Земеделие”.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп               

10. Докладна записка относно: Издаване на Запис на заповед, обезпечаваща ДДС към АВАНСОВО плащане по договор №BG06RDNP001-7.001-0139-С01 от 08.05.2019 г. по проект „Рехабилитация на улици „Иван Вазов“, „Гео Милев“, „Славци“, „Сергей Румянцев“, „Панайот Хитов“, „Манджарин“ и „Стефан Стамболов“ в гр. Пирдоп”, сключен между Община Пирдоп и ДФ „Земеделие”.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

11. Докладна записка относно: Разрешение за изработване на подробен устройствен план за обект: „Селскостопанска сграда за отглеждане на животни – кравеферма”, поземлен имот с идентификатор 56407.109.29 по КК и КР, одобрени със Заповед № РД-18-52/21.06.2016 г.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

12. Докладна записка относно: Разрешаване на Кмета на Община Пирдоп, в качеството си на Възложител да процедира изменение на подробен устройствен план /ПУП – ПР/ в обхват УПИ  III-1226, кв. 89 по подробния устройствен план на гр. Пирдоп, с цел оптимизиране на централната градска част.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

13. Докладна записка относно: Учредяване на възмездно право на прокарване на сервитутна зона за изграждане на обект на техническата инфраструктура – Външно електрозахранване с монтаж на нов Кабелен разпределителен шкаф (КРШ) и нов кабел Ниско напрежение (НН) 1 kV за „Магазин за хранителни и промишлени стоки тип „Супермаркет““, намиращ се в УПИ XII-833, кв. 52Б по плана на гр. Пирдоп.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

14. Докладна записка относно: Отчет за дейността на Общински съвет - Пирдоп за периода м. ноември 2019 г. - до м. март 2020 г.
Докл.: В. Кафеджиев - Председател на ОбС-Пирдоп

15. Докладна записка относно: Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет - Пирдоп за периода м. ноември 2019 г. - до м. март 2020 г.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ПИРДОП
В. Кафеджиев

Заседанията на Постоянните комисии към ОбС-Пирдоп ще се проведат в заседателната зала на ОбА-Пирдоп, както следва:

ПК ЗСПОВ - 28.04.2020 г. от  11.00 ч.
ПК ОРКМСТ - 28.04.2020 г. от  13.00 ч.
ПК ТУСЕЗГ - 28.04.2020 г. от  13.30 ч.
ПК ИОСИП - 28.04.2020 г.  от 14.00 ч.