На основание чл.23,ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет - Пирдоп на редовно заседание, което ще се проведе на 24.09.2020 г. от 17.30 ч. в зала „Лектория“ на НЧ „Напредък 1869” гр., Пирдоп при следния   

ДНЕВЕН РЕД:

1.Изказвания, питания, становища и предложения.

2. Информация за изпълнение бюджета на Община Пирдоп и сметките за средства от Европейския съюз / ЕС/ към 30.06.2020 г.
Докл.: Анг. Геров - Кмет на Община Пирдоп

3. Докладна записка относно: Приемане на Наредба за овладяване на популацията на безстопанствените кучета и регламентиране правилата за отглеждане на кучета на територията на Община Пирдоп.
Докл.: Станислав Готев и д-р Десислава Толинова - съветници в ОбС-Пирдоп

4. Докладна записка относно: Отпускане на финансова помощ за лечение.
Докл.: Анг. Геров - Кмет на Община Пирдоп

5. Докладна записка относно: Кандидатстване на община Пирдоп с проектно предложение в рамките на Открита покана №3 "Климат" по Резултат 4: "Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат" на Програма: "Опазване на околната среда и климатичните промени", финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство /ЕМ на ЕИП/2014-2021г.
Докл.: Анг. Геров - Кмет на Община Пирдоп

6. Докладна записка относно: Даване на съгласие Кметът на Община Пирдоп да подпише Запис на заповед за искане за авансово плащане за проект изпълняван по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците", договор №BG16M1OP002-2.009-0003-C01 "Изпълнение на демонстрационен проект за управление на отпадъците на територията на община Пирдоп" на Оперативна програма "Околна среда"2014-2020г.
Докл.: Анг. Геров - Кмет на Община Пирдоп

7. Докладна записка относно: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост чрез публичен търг с идентификатор 24164.208.1 по кадастрална карта и кадастралните регистри, находящ се в землището на с. Душанци, м. „Куфорита“, с площ 1 017 кв.м.
Докл.: Анг. Геров - Кмет на Община Пирдоп                                

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ПИРДОП
В. Кафеджиев

Заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет - Пирдоп ще се проведат на 21.09.2020 г. в заседателната зала на ОбА-Пирдоп, както следва:

13.00 ч. - Постоянна комисия по икономика, общинска собственост и инвестиционна политика (свали файл)

13.30 ч. - Постоянна комисия по териториално устройство, строителство, екология, земеделие и гори (свали файл)

14.00 ч. - Постоянна комисия по здравеопазване, социална политика, образование и вероизповедания (свали файл)

14.30 ч. - Постоянна комисия по обществен ред, култура, младежта, спорт и туризъм (свали файл)