На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет - Пирдоп на извънредно заседание, което ще се проведе на 05.11.2020 г. от 17.30 ч. в салона на НЧ „Светлина 1910” с. Душанци, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Заведено дело от „Аурубис-България” за доказване, че собствеността на земята под яз. ”Душанци” не е собственост на Община Пирдоп и приемане на протестна декларация.
Докл.: В. Кафеджиев - председател

2. Докладна записка Рег. №9002-93/ 21.10.2020 г. относно: Сключване на договор за кредит с „Фонд ФЛАГ” ЕАД, по силата на който Община Пирдоп да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект: „Реконструкция на улици и прилежащи тротоари на територията на гр. Пирдоп и с. Душанци, община Пирдоп“.
Докл.: А. Геров - Кмет на Община Пирдоп

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ПИРДОП
В. Кафеджиев