На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет - Пирдоп на редовно заседание, което ще се проведе на 26.11.2020 г. от 17.30 ч. в Ритуалната зала на Община Пирдоп, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  • Изказвания, питания, становища и предложения.

2. Докладна записка относно: Приемане на План–програма за дейността на Народно читалище „Напредък 1869“ град Пирдоп за 2021 г.
Докл.: А. Геров - Кмет на Община Пирдоп

3. Докладна записка относно:Приемане на План-програма за дейността на  Народно читалище „Светлина 1910“ с . Душанци“  за 2021 г.
Докл.: А. Геров - Кмет на Община Пирдоп

4. Докладна записка относно: Допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Пирдоп, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Докл.: В. Кафеджиев - Председател на ОбС-Пирдоп

5. Докладна записка относно:Изменение на Разрешително №0012/25.04.2020г. за водовземане от повърхностен воден обект - публична общинска собственост.
Докл.: А. Геров - Кмет на Община Пирдоп       

6. Докладна записка относно: Предоставяне за ползване на имоти – полски пътища, попадащи в масивите за ползване за землището на гр. Пирдоп и землището на с. Душанци.
Докл.: А. Геров - Кмет на Община Пирдоп

7. Докладна записка относно: Отмяна на Решение №128 от Протокол №10/29.10.2020 г. на Общински съвет – Пирдоп относно одобряване на Задание по чл. 125 от ЗУТ и допускане на процедура по изработване на ПУП – ПЗ за поземлен имот с идентификатор 56407.138.23, местност „Декилиташ“, по КК и КР на Община Пирдоп.
Докл.: А. Геров - Кмет на Община Пирдоп

8. Докладна записка относно: Изграждане на клетки за разходка на домашни любимци.
Докл.: Станислав Готев - Общински съветник

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ПИРДОП
В. Кафеджиев

Заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет - Пирдоп ще бъдат проведени на 23.11.2020 г. в заседателната зала на ОбА-Пирдоп, както следва:

11.00 часа - заседание на ПК ИОСИП (дневен ред)

11.30 часа - заседание на ПК ТУСЕЗГ (дневен ред)

13.00 часа - заседание на ПК ЗСПОВ (дневен ред)

14.30 часа - заседание на ПК ОРКМСТ (дневен ред)