НАТУРА 2000 е екологична мрежа от защитени зони, имаща за цел опазване на природата, местообитанията и биологичното разнообразие. Създаването на такава мрежа от защитени зони е едно от изискванията към България поставени от Европейския съюз по глава 22 "Околна среда".

Обявяване на територии от землището на община Пирдоп към НАТУРА 2000.

Съгласно разпоредбите на  чл.12 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на дивите птици в НП "Централен Балкан". Във връзка с това, на 10 март 2008г. в заседателната зала на община Пирдоп се проведе среща с представител на НП «Централен Балкан» гр. Габрово, експерт от РИОСВ гр.София, представител на «Басейнова дирекция» гр. Пловдив и др.

Целта на срещата беше обявяване на имоти №000209 и №000345, съгласно картата на възстановителната собственост за землището на гр. Пирдоп, попадащи в «НАТУРА 2000» (мрежа от защитени зони в Европа). Общата площ на имота е 1008,132 дка.

От земите на гр. Пирдоп в екологичната мрежа попада гора «Арнея» (източната част на границата ни със село Антон).

Предмет на опазване в защитена зона „Централен Балкан" са следните видове птици:
- Видове по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за биологичното разнообразие: Черен щъркел /Ciconia nigra/, Осояд /Pernis apivorus/, Орел змияр /Circaetus gallicus/, Белоопашат мишелов /Buteo rufinus/, Малък креслив орел /Aquila pomarina/, Царски орел /Aquila heliaca/, Скален орел /Aquila chrysaetos/, Малък орел /Hieraaetus pennatus/, Ловен сокол /Falco cherrug/, Сокол скитник /Falco peregrinus/, Лещарка /Bonasa bonasia/, Планински кеклик /Alectoris graeca graeca/, Ливаден дърдавец /Crex crex/, Бухал /Bubo bubo/, Врабчова кукумявка /Glaucidium passerinum/, Уралска улулица /Strix uralensis/, Пернатонога кукумявка /Aegolius funereus/, Козодой /Caprimulgus europaeus/, Земеродно рибарче /Alcedo atthis/, Синявица /Coracias garrulus/, Сив кълвач /Picus canus/, Черен кълвач /Dryocopus martius/, Сирийски пъстър кълвач /Dendrocopos syriacus/, Среден пъстър кълвач /Dendrocopos medius/, Белогърб кълвач /Dendrocopos leucotos/, Горска чучулига /Lullula arborea/, Полска бъбрица /Anthus campestris/, Ястребогушо коприварче /Sylvia nisoria/, Червеногуша мухоловка /Ficedula parva/, Полубеловрата мухоловка /Ficedula semitorquata/, Червеногърба сврачка /Lanius collurio/, Черночела сврачка /Lanius minor/, Градинска овесарка /Emberiza hortulana/.
- Видове по чл. 6, ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие: Малък ястреб /Accipiter nisus/, Обикновен мишелов /Buteo buteo/, Черношипа ветрушка /Falco tinnunculus/, Голям горски водобегач /Tringa ochropus/, Пчелояд /Merops apiaster/

Защитената зона се обявява с цел:
- Опазване и поддържане на местообитанията на посочените видове птици за постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние;
- Възстановяване на местообитания на видове птици, за които е необходимо подобряване на природозащитното им състояние.

В  защитената зона се забранява:
- разораване и залесяване на ливади и пасища
- използването на неселективни средства за борба с вредителите по горите.