21.04.2020 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка


31.12.2019 г. / 16.00 ч.

Договор


05.12.2019 г. / 13.10 ч.

Протокол

Протокол №2

Решение


18.11.2019 г. / 10.00 ч.

Съобщение за отваряне на ценови предложения


10.10.2019 г. / 09.00 ч.

Решение за откриване на процедура

Обявление за поръчка

Документация за участие

ЕЕДОП

Образци

Приложение №1 и Приложение №2

Техническа спецификация