ЗАПОВЕДИ

Заповед №158/01.04.2021 г. относно създаване на организация за осигуряване на нормална обстановка в Общината по време на предизборната кампания, в изборния ден и до окончателното обявяване на резултатите от изборите.

Заповед №147/29.03.2021 г. относно образуване на секция за гласуване на избиратели с установена COVID-19 инфекция, в COVID отделенията на МБАЛ-Пирдоп

Заповед №126/15.03.2021 г. относно определяне на секции за гласуване на хора с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението.

Заповед №93/19.02.2021 г., относно определяне на места за поставяне на агитационни материали за изборите за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г.

Заповед №90/17.02.2021 г., относно определяне на местата за обявяване на избирателните списъци за изборите за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г. на територията на община Пирдоп.

Заповед №85/10.02.2021 г., относно образуване на избирателни секции за изборите за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г., на територията на община Пирдоп и утвърждаване на тяхната номерация, обхват и адрес, съгласно Приложението, което е неразделна част от настоящата заповед.


 СЪОБЩЕНИЯ И ОБЯВИ

01.04.2021 г. - Съобщение относно провеждане на консултации за определяне състава на СИК в Ковид отделения в Община Пирдоп за произвеждане изборите за народни представители на 4 април 2021 г. (свали файл)

09.03.2021 г. - Съобщение относно гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, съгласно Закона за здравето (свали файл)

25.02.2021 г. - Съобщение за провеждане на консултации за определяне съставите на ПСИК в Община Пирдоп за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г. (свали файл)

17.02.2021 г. - Съобщение за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК в Община Пирдоп за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г. (свали файл)


 ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. (чл.39, ал.1 от ИК)

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

СПРАВКИ В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

Справки в избирателните списъци може да направите в сайта на Главна дирекция “Гражданска регистрация и административно обслужване” към Министерство на регионалното развитие и благоустройството на адрес:  http://www.grao.bg/elections/

Чрез сайта може:
- Да се направи справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване.
- Да се подаде заявление за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена както за гражданите, така и за общинските администрации.
- Да се информирате за секциите и местата на гласуване.


 ВАЖНИ КРАЙНИ СРОКОВЕ

До 20.03.2021 г. – Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настоящия им адрес.
Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия

До 20.03.2021 г. – Краен срок за подаване на заявление за вписване на избирател за гласуване по настоящ адрес.
Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес

До 27.03.2021 г. – Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него, с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник.
Заявление за отстраняване на грешки и непълноти в избирателния списък

На 24.03.2021 г. на интернет страницата на общината – www.pirdop.bg, в раздел “Избори 2021 г. / Избори за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г.“, ще бъде публикуван СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА.

Лице, вписано в списъка, може да поиска да се запознае с основанието за заличаване от избирателния списък и да поиска да бъде изключено от списъка на заличените лица, чрез писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник или електронно чрез интернет страницата на общината.

Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК

Заявление за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден

24 - 31 март 2021 г. - Избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, имат право да гласуват с подвижна избирателна кутия в Изборите за народни представители на 04 април 2021 г. Тези от тях, които желаят да упражнят правото си на глас с подвижна избирателна кутия, подават заявление по образец в периода от 24 март 2021 г. до 31 март 2021 г. включително.

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация


ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

Електронни услуги с електронен подпис във връзка с провеждането на Избори за народни представители на 04 април 2021 г., разработени от държавната администрация чрез Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги, както следва:

Вписване в избирателния списък по настоящ адрес

910001

Гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) - вписване в избирателните списъци

910002

Вписване в избирателния списък в изборите за народни представители (по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от ИК)

910003

Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите- 4 април 2021 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от ИК)

910004

Изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 и 3 ИК)

910005

Издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

910006

Образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

910007

 РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ НА ЦИК

Видео клипове