Публикувано на 29.08.2022 г.


Приложение № 1 към Протокол от 24.08.2022 г. на комисията,
назначена със Заповед №411/09.08.2022 г. на кмета на Община Пирдоп

 СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПРИ ПИСМЕНАТА РАЗРАБОТКА И ИНТЕРВЮТО
И НЕОБХОДИМ МИНИМАЛЕН РЕЗУЛТАТ НА ПИСМЕНАТА РАЗРАБОТКА И ИНТЕРВЮТО

за конкурс за длъжността: „ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР" в Общинска администрация - Пирдоп,
открит със Заповед № 410/09.08.2022 г. на кмета на Община Пирдоп

Конкурсната комисията, в съответствие с разпоредбите на Наредбата за провеждане  на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл), прие следната система за определяне на резултатите при провеждането на конкурса:

І. Писмена разработка.

1. Конкурсната комисия подготвя три различни теми по обявената тематика и одобрява критериите за оценка на писмената разработка.

2. След обявяване на началото на провеждането на конкурса един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тема и го обявява на всички кандидати.

3. Продължителността на писмения изпит е 120 минути.

4. Максималният резултат, който кандидатът може да получи на писмената разработка е оценка 5.00 (оценява се по 5-степенната скала).

5. Минималният резултат, при който се счита, че кандидатът успешно е издържал писмената разработка, е получена оценка 4.00.

6. До участие в интервю се допускат кандидатите, чийто резултат от писмената разработка е най-малко 4.00.

ІІ. Интервю

1. По време на интервюто членовете на конкурсната комисия задават на всички кандидати предварително формулирани въпроси за преценка в каква степен кандидатът притежава професионалните и делови качества, необходими за заемане на длъжността, в съответствие с критериите за преценка на кандидатите от Приложение 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДСл.

2. Всеки член на комисията оценява кандидата по отделните критерии по 5-степенна скала (5 е най-високата оценка, а 1 е най-ниската).

3. Оценката на всеки член на комисията от представянето на интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина от оценките по отделните критерии.

4. Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина от оценките на членовете на конкурсната комисия по 5-степенната скала. Резултатът се закръглява с два знака след десетичната запетая.

5. Минималният резултат, при който се счита, че кандидатът успешно е издържал интервюто е 4.00.

6. При получен резултат от интервюто под минималния 4.00 за кандидата не се определя окончателен резултат от конкурса и не участва в класирането.

ІІІ. Окончателен резултат

Съгласно чл. 34, ал. 5 от НПКПМДСл, комисията определи следните коефициенти, с които се умножават получените резултати от писмената разработка и интервюто:

- резултатът на кандидата от писмената разработка се умножава с коефициент 5;

- резултатът на кандидата от интервюто се умножава с коефициент 3.

Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени на писмената разработка и интервюто, умножени със съответните коефициенти.

 

Членове на конкурсната комисия:

Председател: Мариана Стоянова – Вр.И.Д. Секретар на Община Пирдоп  /п/
Заличени данни съгласно общия регламент
на личните данни / Регламент ЕС2016/879 ЗЗЛД

Членове: 1. Владислав Вутов – Правоспособен юрист /п/
Заличени данни съгласно общия регламент
на личните данни / Регламент ЕС2016/879 ЗЗЛД

(трите имена, длъжност, отдел);

2. Моника Димитрова – Старши специалист ,,Деловодство и ЦУИГ'' –Община Пирдоп /п/
Заличени данни съгласно общия регламент
на личните данни / Регламент ЕС2016/879 ЗЗЛД

(трите имена, длъжност, отдел);

3. Нина Николова – Главен счетоводител – Община Пирдоп /п/
Заличени данни съгласно общия регламент
на личните данни / Регламент ЕС2016/879 ЗЗЛД

(трите имена, длъжност, отдел);

4. Мария Вътева – Директор Дирекция ,,ФСД'' – Община Антон /п/
Заличени данни съгласно общия регламент
на личните данни / Регламент ЕС2016/879 ЗЗЛД

(трите имена, длъжност, отдел)