Публикувано на 01.06.2020 г.

 

На основание чл. 14 от НПКПМДС и Заповед № 288/27.05.2020 г. на Кмета на Община Пирдоп, Общинска администрация – Пирдоп, пл. «Тодор Влайков» №2, телефон за контакт: 0885 43 45 24

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 • За длъжността - Старши експерт „Строителство, инвестиционни дейности и ИТ”, Дирекция "Европейски програми, общинска собственост, ТСУ и инфраструктура, икономически, социални дейности и устойчиво развитие",

- Изисквания за заемане на длъжността:

1/ образование – минимална образователна степен – „бакалавър”

2/ минимален професионален опит -  2 години   или    минимален ранг – „V младши”

3/ висше образование с професионално направление - „Маркшайдерство и геодезия”;

4/ да познава нормативната уредба, свързана със съответната област на компетенция на дирекцията и нормативната уредба, свързана със задълженията му като служител в общинска администрация;

5/ компютърна грамотност – Word, Excel.

 • Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:

Заверяване на преписи от документи, на копия от планове и съпътстващата им документация. Внасяне за разглеждане от ОЕСУТ на подробни устройствени планове /ПУП/. Окомплектоване на преписки до съдебни инстанции във връзка с подадени възражения срещу заповеди на кмета на общината, касаещи одобряването на градоустройствени планове. Отразяване в разписния списък към кадастралния план на промени в собствеността на недвижими имоти. Допълване кадастралния план и отстранява грешки в него. Изготвяне на справки на физически и юридически лица. Спазване на процедурата при възражения на новопроектирани подробни устройствени планове /преди издаване на заповед/.

- Информация за минималния размер на основната заплата за длъжността:

650 лева

- Начин за провеждане на конкурса

Конкурсът ще се проведе на два етапа:

 • Изготвяне на писмена разработка по икономическа, културна, социална или управленска тематика, свързана със спецификата на Община Пирдоп.
 • Интервю
 • За длъжността Старши експерт „Човешки ресурси и Кореспонденция”, Дирекция "Финанси, бюджет и административно обслужване", Общинска администрация - Пирдоп, гр. Пирдоп;

-  Изисквания за заемане на длъжността:

1/ образование – минимална образователна степен – „магистър”

2/ минимален професионален опит -  2 години, минимален ранг – „V младши”

3/ висше образование – професионално направление – магистър по  „Управление и развитие на човешките ресурси”;

4/ компютърна грамотност – Word, Excel,;

5/ владеене на английски език – средно ниво.

- Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:

Приема необходимите документи и подготвя проектите на трудовите договори, измененията към тях и заповедите за прекратяване. Организира отчитането на личния състав, съставянето и ползването на справки за настоящата и миналата трудова дейност. Оформя трудовите и служебни книжки и ги връща на служителите срещу подпис. Води дневник на издадените трудови и служебни книжки.  Оформя документално налаганите дисциплинарни наказания. Оформяне на документи за НАП, свързани с регистрацията и прекратяването на трудови договори. Подготвя заповеди за разрешаване ползването на годишни отпуски на служителите. Работи с деловодната система на общината и електронния документооборот. Отговаря за вписването в Отчетните доклади за състоянието на общината - Доклад за състоянието на администрацията и Доклад за самооценка на административното обслужване.

- Информация за минималния размер на основната заплата за длъжността: 650 лева.

- Начин за провеждане на конкурса

 • Конкурсът ще се проведе на два етапа:
  • Изготвяне на писмена разработка по икономическа, културна, социална или управленска тематика, свързана със спецификата на Община Пирдоп.
  • Интервю

    3. Главен експерт „Стопанисване и управление на общинската собственост, жилищна политика, технически архив и услуги, общински архив,   Дирекция "Европейски програми, общинска собственост, ТСУ и инфраструктура, икономически, социални дейности и устойчиво развитие"

- Изисквания за заемане на длъжността:

1/ образование – минимална образователна степен – „бакалавър”

2/ минимален професионален опит -   5 години, минимален ранг – „ IV” младши

3/ висше образование – професионално направление – „Международни икономически отношения“

4/ компютърна грамотност – Word, Excel;

5/ Да познава в детайли нормативните документи, които ползва в пряката си работа, с цел недопускане на грешки и нарушения, засягащи интересите на гражданите и общината;

6/Да познава и работи с всички необходими програмни продукти, свързани със задълженията му.

- Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика: 

Комплектова и съхранява цялостната документация на общинските и държавни имоти на територията на общината, съставя актове за общинска собственост. Проучва, комплектова и изпраща в Областна администрация преписки за деактуване на имоти държавна собственост. Издирва и актува незаети общински имоти. Подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на общината на имоти - държавна собственост. Отписва имотите, неправилно актувани като общинска собственост, както и тези, основанието на които е отпаднало. Съхранява и допълва главните регистри за имотите публична и частна общинска собственост. Обработва преписките за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост, подготвя документите, свързани с тях. Обработва преписките за учредяване възмездно право на ползване върху общински имоти. Изготвя проекти за решения на ОбС за извършване на разпоредителни действия с имоти частна общинска собственост.Организира провеждането на процедурите по отдаване под наем в съответствие с наредбата на ОбС за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Извършва контрол по стопанисване на общински имоти, извършва огледи и изготвя констативни протоколи за състоянието им. Изготвя и организира изпълнението на заповеди за изземване на общински нежилищни и жилищни имоти. Води на отчет редовността на плащанията по договорите за наем на общински имоти. Организира и координира изпълнението на жилищната политика на общината. Води картотеката на нуждаещите се от жилища граждани на общината и се грижи за нейното актуализиране. Комплектова и съхранява цялостната документация на общинския поземлен и горски фонд, съставя актове за общинска собственост. Организира съхраняването на документацията съгласно изискванията на Закона за държавния архивен фонд. Следи за спазване на законовия срок за съхранение и унищожение на различните архивни документи.

- Информация за минималния размер на основната заплата за длъжността:

700 лева

- Начин за провеждане на конкурса

 • Конкурсът ще се проведе на два етапа:
  o Изготвяне на писмена разработка по икономическа, културна, социална или управленска тематика, свързана със спецификата на Община Пирдоп.
  o Интервю

4. За длъжността Старши експерт „Връзки с обществеността и ИТ,   Дирекция "Европейски програми, общинска собственост, ТСУ и инфраструктура, икономически, социални дейности и устойчиво развитие" , Общинска администрация - Пирдоп, гр. Пирдоп,

Изисквания за заемане на длъжността:

1/ образование – минимална образователна степен – „бакалавър”

2/ минимален професионален опит -  3 години, минимален ранг – „IV младши”

3/ висше образование – професионално направление – „Медийно производство и режисура“

4/ Познания по отношение на нормативната уредба, свързана със задълженията му като държавен служител и в съответната му област на компетенция на дирекцията

- Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика: 

Изготвя доклади, становища, мнения и предложения, свързани с осъществяване на дейностите в  областта на вътрешните и външни комуникации на общинската администрация. Организира изпълнението на общинската културна програма и отбелязване на годишнини, свързани с местния, регионалния и национален културен календар. Отразяване на новини и събития, свързани с Община Пирдоп. Поддържа актуална информация на официалния сайт на общината, включваща публикуването на обяви, съобщения, покани, заповеди, актуализация на нормативни документи , процедури за конкурси, търгове и пр. Поддържа постоянна връзка с регионални, областни и национални медии за своевременно информиране на обществеността за работа на общинската администрация. Изготвя рекламни материали.

- Информация за минималния размер на основната заплата за длъжността:

650 лева

 - Начин за провеждане на конкурса

 • Конкурсът ще се проведе на два етапа:
  • Изготвяне на писмена разработка по икономическа, културна, социална или управленска тематика, свързана със спецификата на Община Пирдоп.
  • Интервю

     5.  Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за

участие в конкурсите са:

Кандидатите подават писмено заявление за участие в съответния конкурс съгласно приложение № 3 в администрацията, която е обявила конкурса.

- Към заявлението се прилагат:

1. декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

2. копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

3. копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит;

- Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

- Документите по ал. 2 и 3 може да се подават по електронен път, като в този случай заявлението по ал. 2 и декларацията по ал. 3, т. 1 следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Документите следва да бъдат представени в деловодството на Община Пирдоп (гр. Пирдоп, пл. „Тодор Влайков“ №2, ет. 1) в срок до 16:30 часа на 15.06.2020 г.

Мястото, където ще се обявяват списъците или другите съобщения във връзка с провеждането на конкурса е сградата на Общинска администрация – Пирдоп, фоайето на първия етаж.

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 9 от НПКПМДС

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС