УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

ОТНОСНО: Обявените конкурси в общинска администрация - Пирдоп, гр. Пирдоп,
обявени със Заповед 288/27.05.2020 г. за следните длъжности: 

  1. Старши експерт „Строителство, инвестиционни дейности и ИТ”, Дирекция "Европейски програми, общинска собственост, ТСУ и инфраструктура, икономически, социални дейности и устойчиво развитие";
  2. Старши експерт „Човешки ресурси и кореспонденция”, Дирекция "Финанси, бюджет и административно обслужване";
  3. Главен експерт„Стопанисване и управление на общинската собственост, жилищна политика, технически архив и услуги, общински архив, Дирекция "Европейски програми, общинска собственост, ТСУ и инфраструктура, икономически, социални дейности и устойчиво развитие";
  4. Старши експерт „Връзки с обществеността и ИТ“, Дирекция "Финанси, бюджет и административно обслужване";

Уважаеми кандидати,

С настоящото писмо Ви уведомяваме, че на основание на чл. 21, ал. 8 от НПКПМДСл, всички допуснати кандидати по горепосочените длъжности следва да се яват на следващия етап от конкурсната процедура – «Изпит по изготвяне на писмена разработка по икономическа, културна, социална, управленска или друга тематика», който ще се проведе в сградата на Община Пирдоп на 07.07.2020 г. от 09.00 часа.

На основание чл.38, ал. 4 от НПКПМДСл, до участие в последния етап от конкурсната процедура – интервюто, ще бъдат допуснати кандидати, чийто резултат от писмения изпит е най-малко "4". Те ще бъдат уведомени същия ден чрез електронна поща, ако кандидатите са посочили такава или на място в сградата на общината. Интервюто за всички длъжности ще се проведе в сградата на Община Пирдоп на 07.07.2020 г. от 14:30 часа.                    

ДАТА 29.06.2020 г. 

КМЕТ НА ОБЩИНА ПИРДОП: ......... (П) ............

/АНГЕЛ ГЕРОВ/