Публикувано на 08.07.2020 г. 

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПРИ ПИСМЕНА
РАЗРАБОТКА И ИНТЕРВЮТО И НЕОБХОДИМ МИНИМАЛЕН РЕЗУЛТАТ НА ИЗПИТА

за конкурси за държавни служители в общинска администрация - Пирдоп, гр. Пирдоп,
обявени със Заповед 288/27.05.2020 г. за следните длъжности:

  1. Старши експерт „Строителство, инвестиционни дейности и ИТ”,  Дирекция "Европейски програми, общинска собственост, ТСУ и инфраструктура, икономически, социални дейности и устойчиво развитие";
  2. Старши експерт „Човешки ресурси и кореспонденция”,  Дирекция "Финанси, бюджет и административно обслужване";
  3. Главен експерт „Стопанисване и управление на общинската собственост, жилищна политика, технически архив и услуги, общински архив,   Дирекция "Европейски програми, общинска собственост, ТСУ и инфраструктура, икономически, социални дейности и устойчиво развитие";
  4. Старши експерт „Връзки с обществеността и ИТ“,  Дирекция "Финанси, бюджет и административно обслужване";

ПИСМЕНА РАЗРАБОТКА

Конкурсната комисия подготвя три различни теми по обявената тематика и одобрява критериите за оценка на писмената разработка. След обявяване на началото на провеждането на конкурса един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тема и го обявява на всички кандидати.

Писмените разработки се проверяват най-малко от двама от членовете на комисията, които независимо един от друг преценяват представянето на кандидатите по 5-степенна скала. Оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на проверяващите.

До участие в интервюто се допускат кандидати, чийто резултат от писмения изпит е най-малко "4". Те се уведомяват чрез писмено съобщение или чрез електронна поща, ако кандидатите са посочили такава, за датата, мястото и часа на провеждането на интервюто.

Коефициент, с който се умножава резултатът на кандидатите, получен при провеждането на изпит, състоящ се в изготвянето на писмена разработка:  5

Минимален резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал писмения изпит: оценка “4”

ИНТЕРВЮ

Коефициент, с който се умножава резултатът на кандидатите, получен при провеждането на интервюто: 3

Всеки член на конкурсната комисия попълва Формуляр за преценка на кандидати от интервю за длъжности, определени в категория висши държавни служители, в който се съдържат критерии за преценка на кандидатите по компетентности. Оценката за всяка компетентност е по 5-степенна скала. Крайната оценка (общият резултат), даден от съответния член на конкурсната комисия е средно аритметична на оценките по отделните компетентности. Крайната оценка от интервюто на кандидата се изчислява като средно аритметична на дадената оценка от всички членове на конкурсната комисия.

Подписи на членовете на конкурсната комисия