ДНЕВЕН РЕД:

1. Изказвания, питания, становища и предложения.

2. Докладна записка относно: Годишен финансов отчет и годишен доклад  за дейността на „Медицински център I - Пирдоп” ЕООД за 2020г.
Докл.: В. Кафеджиев - Председател на ОбС-Пирдоп

3. Докладна записка относно: Годишен доклад за дейността на „Пролет” през 2020г.
Докл.: В. Кафеджиев - Председател на ОбС-Пирдоп

4. Докладна записка относно: Въвеждане на задължителна предучилищна подготовка на 4-годишните деца на територията на Община Пирдоп.
Докл.: Ангел Геров -Кмет на Община Пирдоп

5. Предложение за определяне на носител на наградата „Даскал Тодор Пирдопски” за 2021г.
Докл. Станислав Готев - Председател на ПК ЗСПОВ

6. Други