ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка относно: Приемане на инвестиционно намерение на „АР ПИ ЕС“ ЕООД и „УИЛНЕЛ КОМПАНИ“ ЕООД за изграждане за своя сметка на разширение на водопроводната мрежа на гр. Пирдоп от крайна точка (заглушка) в западно направление.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

2. Докладна записка относно: Процедура по одобряване на подробен устройствен план (парцеларен план) за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населеното място, съставляващо трасе за кабел „СН“ на нов трафопост в поземлен имот с идентификатор 56407.138.23 за захранване на обект: „Други обслужващи дейности – магазин, складове, кафе, ресторант и автомивка“, преминаващ през поземлен имот с идентификатор 56407.7.54 по КК и КР на гр. Пирдоп, поземлен имот  с идентификатор 56407.138.6 по КК и КР на гр. Пирдоп, поземлен имот с идентификатор 56407.137.53 по КК и КР на гр. Пирдоп, поземлен имот с идентификатор 56407.137.54 по КК и КР на гр. Пирдоп, и улици с ОТ 561 - ОТ 560 - ОТ 558 (поземлен имот с идентификатор 56407.500.9122 по КК и КР на гр. Пирдоп /ул. Стефан Стамболов) по ул. Иван Вазов (поземлен имот с идентификатор 56407.500.5225 оп КК и КР на гр. Пирдоп) до  свързван към съществуващ кабел на крастовището с улица, поземлен имот с идентификатор 56407.500.5231 по КК и КР на гр. Пирдоп  по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

02.11.2021 г.