ДНЕВЕН РЕД:

1. Изказвания, питания, становища и предложения.

2. Докладна записка относно: Информация за изпълнение на бюджета на Община Пирдоп  и сметките за средства от Европейския съюз /ЕС/  към 30.06.2021г.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

3. Докладна записка относно: Корекция на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Пирдоп през 2021г.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

4. Докладна записка относно: Отдаване под наем на терен на пл. ”Тодор Влайков” за поставяем павилион за търговска дейност – продабжа на вестници и списания.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп 

5. Докладна записка относно: Разрешаване за изготвяне на процедура по учредяване на възмездно право на прокарване на сервитутна зона за изграждане на обект на техническата инфраструктура: „Нов кабел средно напрежение и нов трафопост в поземлен имот с идентификатор 56407.138.23 по КК и КР на гр. Пирдоп за захранване на обект „Други обслужващи дейности– магазин, складове, кафе, ресторант и автомивка“, намиращи се в поземлен имот с идентификатор 56407.138.23 по КК и КР на Община Пирдоп по реда, предвиден в Закона за устройство на територията (ЗУТ).
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп 

6. Докладна записка относно: Разрешаване на поставяне на рекламно-информационни елементи (фирмени информационно-указателни табели за реклама на магазин от верига „Техномаркет”) върху стълбове, намиращи се в уличната регулация на гр. Пирдоп.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп 

7. Докладна записка относно: Разрешаване за поставяне на рекламно-информационни елементи (фирмени информационно-указателни табели) на търговска верига  „БИЛЛА” върху улични стълбове, намиращи се на територията на гр.Пирдоп.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп 

8. Докладна записка относно: Разрешаване за поставяне на рекламно-информационни елементи (кратковременни хоругви) на търговска верига «БИЛЛА» върху улични стълбове, намиращи се на територията на община Пирдоп.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп 

19.11.2021 г.