ДНЕВЕН РЕД:

1. Изказвания, питания, становища и предложения.

2. Докладна записка относно: Годишна програма за управление и разпореждане с имотите –общинска собственост в Община Пирдоп през 2022 година.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

3. Докладна записка относно: Безвъзмездно прехвърляне право на собственост върху имот – държавна собственост в полза на Община Пирдоп по чл.54 от Закона за държавната собственост.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

4. Докладна записка относно: Относно:Отчуждаване на недвижими имоти за прокарване на улица „Симеон хаджи Велков“, гр.Пирдоп.
Докл.: Ангел Геров- Кмет на Община Пирдоп

5. Предоставяне за ползване на имоти - полски пътища, попадащи в масивите за ползване за землището на гр. Пирдоп и землището на с. Душанци.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

6. Докладна записка относно: Одобряване на Задание, съставено по реда на чл. 125 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и разрешение за изработване на  проект за подробен устройствен план в обхват план за застрояване по реда на чл. 124а, ал.1 от ЗУТ, за поземлен имот с идентификатор 56407.140.28 по кадастралната карта и кадастралните регистри на Община Пирдоп, одобрени със Заповед № РД-18-52/21.06.2016 г.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

7. Докладна записка относно: Участие на Община Пирдоп като партньор по Оперативна програма „Добро управление“, приоритетна ос 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“, по процедура BG05SFOP001-2.025 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с наименование- „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“.
Докл.: Ангел Геров- Кмет на Община Пирдоп

13.12.2021 г.