ДНЕВЕН РЕД:

1. Изказвания, питания, становища и предложения.

2. Докладна записка относно: Отмяна на Решение №6 от 27.01.2022 г. на Общински съвет - Пирдоп.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

3. Докладна записка относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Пирдоп.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

4. Докладна записка относно: Избор на временна комисия по предложения за кандидати за съдебни заседатели към Районен съд - Пирдоп и Софийски окръжен съд.
Докл.: Васил Кафеджиев - Председател на ОбС-Пирдоп

5. Докладна записка относно: Списък на общинските жилища-частна общинска собственост в гр. Пирдоп за 2022 г.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

6. Докладна записка относно:Списък на общинските гаражи в община Пирдоп за 2022 г.
Докл.: Ангел Геров- Кмет на Община Пирдоп

7. Докладна записка относно: Приемане на Доклад, съставен по реда на чл.127, ал.9 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за изпълнението на общия устройствен план на Община Пирдоп и съгласие за изменението му.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

8. Докладна записка относно: Одобряване на Задание, съставено по реда на чл. 125 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и разрешение за изработване на  проект за подробен устройствен план в обхват план за застрояване по реда на чл. 124а, ал.1 от ЗУТ, за поземлен имот с идентификатор 56407.11.20 по кадастралната карта и кадастралните регистри на Община Пирдоп, одобрени със Заповед № РД-18-52/21.06.2016 г.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп 

9. Докладна записка относно: Одобряване на Задание, съставено по реда на чл. 125 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план в обхват план за регулация и застрояване по реда на чл. 124а, ал.1 от ЗУТ, за поземлен имот с идентификатор 56407.138.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на Община Пирдоп, одобрени със Заповед № РД-18-52/21.06.2016 г.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

10. Обсъждане и предприемане на действия във връзка със заведено дело от „Аурубис-България” АД срещу Община Пирдоп, относно: предявените претенции към собствеността върху поземлен имот с идентификатор 24164.210-13, разположен под язовир „Душанци”, с. Душанци, общ. Пирдоп.
Докл: В. Кафеджиев - Председател на ОбС-Пирдоп

18.02.2022 г.