ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка относно: Определяне продажна цена на добита дървесина на временен склад в резултат на преведени санитарни и принудителни сечи по предписание от РДГ-София.


2018-10-05