ДНЕВЕН РЕД:

1. Изказвания, питания, становища и предложения.

2. Докладна  записка относно: Доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства през 2021 г. на НЧ „Светлина 1910“ с. Душанци.
Докл.: А. Геров - Кмет на Община Пирдоп

3. Докладна записка относно: Годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността  на „Медицински център I - Пирдоп” ЕООД за 2021 г.
Докл.: В. Кафеджиев - Председател на ОбС-Пирдоп
Д-р Пламен Стоянов - Управител на МЦ-Пирдоп I ЕООД   

4. Докладна записка относно: Отпускане на финансова помощ за лечение.
Докл.: Ст. Готев - Председател на ПК ЗСПОВ

5. Докладна записка относно: Определяне трудово възнаграждение на управителя на „Пролет” ЕООД.
Докл.: В. Кафеджиев - Председател на ОбС-Пирдоп

6. Докладна записка относно: Провеждане на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“.
Докл.: А. Геров - Кмет на Община Пирдоп

7. Докладна записка относно: Проект за Актуализиране на план за интегрирано развитие на община Пирдоп във връзка с кандидатстване и реализиране на проект по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2021 – 2027 г.
Докл.: А. Геров - Кмет на Община Пирдоп

8. Докладна записка относно: Отдаване под наем на земеделски имоти от общинския поземлен фонд.
Докл.: А. Геров - Кмет на Община Пирдоп

9. Докладна записка относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на Българска Божия Църква – Божия църква – „Нов живот с Исус“ – Пирдоп върху част от имот - частна общинска собственост.
Докл.: А. Геров - Кмет на Община Пирдоп              

10. Докладна записка относно: Даване на съгласие за извършване на процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на Община Пирдоп, одобрени със Заповед № РД-18-52/21.06.2016 г. за поземлен имот с идентификатор 24164.287.3 местност „Бялата вода“ – публична общинска собственост.
Докл.: А. Геров - Кмет на Община Пирдоп

11. Докладна записка относно: Продажба на общинско жилище с адрес ул. ”Капитан Петко войвода” №8, бл.34, вх.А, ет. 6, ап.17 в гр. Пирдоп, Община Пирдоп, област Софийска.
Докл.: А. Геров - Кмет на Община Пирдоп

12. Докладна записка относно: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост находящ се в с.Душанци.
Докл.: А. Геров - Кмет на Община Пирдоп

13. Докладна записка относно: Продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, с идентификатори 56407.500.4005, 56407.500.4006, 56407.500.4007.
Докл.: А. Геров - Кмет на Община Пирдоп

14. Докладна записка относно: Избор на носител на наградата „Даскал Тодор Пирдопски” за 2022 г.
Докл.: Ст. Готев - Председател на ПК ОРКМСТ

15. Разни.