ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка относно: Вземане на Решение за кандидатстване и реализиране на проект по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и определяне на представител на Община Пирдоп в Сдружение „МИГ Пирдоп, Копривщица и Антон“.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп