ДНЕВЕН РЕД:

1. Изказвания, питания, становища и предложения.

2. Докладна записка относно: Информация за изпълнение на бюджета на Община Пирдоп и сметките за средства от Европейския съюз / ЕС/ към 30.06.2022 г.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

3. Докладна записка относно: Приемане на „Анализ на потребностите от подкрепа на личностното развитие на децата и учениците на територията на Община Пирдоп.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

4. Докладна записка относно: Учредяване на възмездно право на прокарване на отклонение от общите мрежи и съоръжения на инженерната инфраструктура.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

5. Докладна записка относно: Даване на съгласие за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ- II-505 в кв.31, гр.Пирдоп, поземлен имот с идентификатор 56407.500.505 по КК и КР.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

6. Докладна записка относно: Награждаване на изявени съвременни будители от Община Пирдоп по случай 1 ноември - Ден на народните будители.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

24.10.2022 г.