ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка относно: Актуализация на бюджета на община Пирдоп за 2022 г. 
Докл.: А. Геров - Кмет на Община Пирдоп

2. Докладна записка относно: Поемане на краткосрочен дълг от фонд флаг. 
Докл.: А. Геров - Кмет на Община Пирдоп

28.11.2022 г.