ДНЕВЕН РЕД:

 1. Разглеждане на писмено предложение с рег.№ 94 00-1418 / 27.04.2023 г. за произвеждане на местен референдум от трима общински съветници.
Докл.: Васил Кафеджиев - Председател на ОбС-Пирдоп

Материали

26.05.2023 г.