ДНЕВЕН РЕД:

1. Изказвания, питания, становища и предложения.

2. Докладна записка относно: Разкриване на новосформирана група в сграда „Невена Генчева” на ДГ ”Пека и Карло Чоконяни”.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

3. Докладна записка относно: Утвърждаване работен график на сградите в ДГ “Пека и Карло Чоконяни“ за месеците юли и август 2023 год.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

4. Докладна записка относно: Отдаване под наем на поземлен имот в горски територии - частна общинска собственост.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

5. Докладна записка относно: Допълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Пирдоп през 2023 година.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

6. Докладна записка относно: Провеждане на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

23.06.2023 г.