ДНЕВЕН РЕД:

1. Изказвания, питания, становища и предложения.

2. Докладна записка относно: Приемане на бюджета на Община Пирдоп за 2023 г.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

3. Докладна записка относно: Приемане на Програма за управление на отпадъците на община Пирдоп 2022-2028 г.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

4. Докладна записка относно: Провеждане на извънредно присъствено Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - София.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

5. Докладна записка относно: Уреждане на придаваема част от общински имот към урегулиран поземлен имот II-505 в кв.31, гр.Пирдоп.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

6. Докладна записка относно: Отдаване под наем на терен за поставяне на „Млекомат“.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

7. Отчет от Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп, за изпълнение на решенията на Общински съвет - Пирдоп за периода м. юли 2022 г.  -  месец юли  2023 г.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

8. Отчет от Васил Кафеджиев - Председател на Общински съвет – Пирдоп, за дейността на Общински съвет - Пирдоп и неговите постоянни комисии за периода м. юли 2022 г. - месец юли 2023 г.
Докл.: Васил Кафеджиев - Председател на ОбС-Пирдоп

25.08.2023 г.