ДНЕВЕН РЕД:

1. Изказвания, питания, становища и предложения.

2. Докладна записка относно: Определяне представител на ОбС- Пирдоп в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България. (НСОРБ)
Докл.: Кристина Петкова - Председател на ОбС-Пирдоп

3. Докладна записка относно: Членство на председателя на ОбС-Пирдоп в националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България.
Докл.: Кристина Петкова - Председател на ОбС-Пирдоп

4. Докладна записка относно: Определяне  на  числения,  поименния  и  ръководния състав на постоянните комисии към Общински съвет – Пирдоп в мандат  2023-2027 г.
Докл.: Кристина Петкова - Председател на ОбС-Пирдоп

5. Докладна записка относно: Избор на Временна комисия за изготвяне на проект за актуализация на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Пирдоп, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация.
Докл.: Кристина Петкова - Председател на ОбС-Пирдоп

6. Докладна записка относно: Определяне възнаграждението на общинските съветници за участието им в заседанията на общинския  съвет,  постоянните  и  временни  комисии,  и възнаграждение на председателя на ОбС-Пирдоп.
Докл.: Кристина Петкова - Председател на ОбС-Пирдоп

7. Докладна записка относно: Определяне на процента, собственост на Община Пирдоп на рециклируемите отпадъчни материали, образувани при работата на експлоатираните от оператора ДЗЗД “Компост Средногорие“ инсталации.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

24.11.2023 г.