ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка относно: Предложение за утвърждаване на средищни училища на територията на община Пирдоп за учебната 2019/2020 г.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

2. Докладна записка относно: За преобразуване на музейна сбирка „Луканова къща" в музей „Луканова къща".
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

3. Докладна записка относно: Отдаване под наем на земеделски имоти от общинския поземлен фонд
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

4. Докладна записка относно: Кандидатстване на община Пирдоп с проектно предложение по процедура № BG16M1OP002-2.009 "Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците" на Оперативна програма „Околна среда" 2014-2020 г.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

Докладна записка относно: Приемане и съгласуване на проектна документация за преместваемо съоръжение (по реда на чл.56 от ЗУТ) - обект: "Търговски павилион за продажба на безалкохолни напитки и пакетирани храни", който да се постави в УПИ II (за парк), кв.80 по плана на гр. Пирдоп.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

2019-07-19