ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка относно: Избор на Съвет на директорите на „Многопрофилна болница за активно лечение - Пирдоп" АД.
Докл.: инж. М. Шентова - Председател на ОбС-Пирдоп

2019-05-07