ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка относно: Отчет-анализ за дейността на полицейски и младши полицейски инспектори от РУ МВР-Пирдоп, обслужващи 01 район- Община Пирдоп, през 2018 г.
Докл.: М.Шентова- Председател на ОбС-Пирдоп

2. Докладна записка относно: Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги в община Пирдоп за 2020г.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

3.  Докладна записка относно: Приемане на Отчет на младежките дейности в Община Пирдоп през 2018г. и „Общински план  за младежта  за 2019 година".
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

4. Докладна записка относно: Провеждане на Извънредно заседание на Общо събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД-София.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

5. Докладна записка относно: Издаване на Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - публична общинска собственост.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

6.  Допълнение и изменение на Приложение № 2 към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Пирдоп.
Докл. : Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп 

7. Докладна записка относно: Отдаване под наем чрез конкурс на недвижим имот- публична общинска собственост за поставяне на преместваем търговски обект в част от УПИ II - „За парк" в кв.80, гр. Придоп.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп      
 

2019-03-22