ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка относно: Промяна на Наредба за определяне размера на местните данъци.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

 

2019-01-02