ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка относно: Провеждане на извънредно заседание на Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" ЕООД - София.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

2. Докладна записка относно: Предложение за състав на съдебни заседатели.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

3. Докладна записка относно: Кандидатстване на Община Пирдоп с проектно предложение за безвъзмездна финансова помощ по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021, с проект „Рехабилитация и модернизация на общинска инфраструктура".
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

4. Докладна записка относно: Приемане на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на общински жилища.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

5. Докладна записка относно: Приемане на нова Наредба за обществения ред на територията на Община Пирдоп.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

6. Докладна записка относно: Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на Община Пирдоп и кмет на кметство Душанци във връзка с предстоящите местни избори.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

2019-08-23