ДНЕВЕН РЕД:

 1. Докладна записка относно: Определяне представител на Общински съвет - Пирдоп в Областния съвет за развитие на Софийска област.
Докл.: Васил Кафеджиев - Председател на ОбС-Пирдоп

2. Докладна записка относно: Определяне упълномощен представител на ОбС-Пирдоп в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България.
Докл.: Васил Кафеджиев - Председател на ОбС-Пирдоп

3. Докладна записка относно: Определяне на упълномощен от Общински съвет - Пирдоп представител на общината за участие в заседания на Общото събрание на Асоциацията по ВиК, на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" ЕООД - София.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

4. Докладна записка относно: Приемане на задание по чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията и разрешение за изработване на подборен устройствен план за обект: „Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци в землището на гр. Пирдоп, с ЕКАТТЕ 56407, Община Пирдоп".
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

2019-11-19