ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка относно: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност на Народно читалище „Напредък 1869" гр. Пирдоп за 2020 г.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

2. Докладна записка относно: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност на Народно читалище „Светлина 1910" с. Душанци за 2020 г.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

3. Предложение за определяне на числения, поименния и ръководния състав на постоянните комисии към Общински съвет - Пирдоп в мандат 2019-2023 г.
Докл.: В. Кафеджиев - Председател на ОбС-Пирдоп

4. Предложение за избор на заместник-председател на Общински съвет - Пирдоп.
Докл.: В. Кафеджиев - Председател на ОбС-Пирдоп

5. Предложение за определяне размера на трудовите възнаграждения на кмет на община Пирдоп, заместник-кмет на община Пирдоп и кмет на кметство Душанци.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп 

6. Предложение за определяне възнаграждението на общинските съветници за участието им в заседанията на общинския съвет, постоянните и временни комисии, и възнаграждение на председателя на ОбС-Пирдоп.
Докл.: В. Кафеджиев - Председател на ОбС-Пирдоп

7. Докладна записка относно: Предоставяне за ползване на имоти - полски пътища, попадащи в масивите за ползване на землището на гр. Пирдоп и землището на с. Душанци.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

8. Докладна записка относно: Предварително съгласие за преминаване през имоти - общинска собственост за ПУП-ПП за обект: „Преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп".
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

9. Изказвания, питания, становища и предложения.

2019-11-22