ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка относно: Предложение до Агенция „Пътна инфраструктура” за отпадане на участъци от списъка на пътищата, включени в обхвата на платената пътна мрежа, по които може да се събира такса за ползване на пътната инфраструктура - винетна такса и отпускане на финансови средства за целта.

Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

11.03.2020 г.