Общинска програма за закрила на детето за 2023 година на община Пирдоп (свали файл)

Общинската програма за закрила на детето се разработва въз основа на целите и принципите на Закона за закрила на детето и Правилникът за неговото прилагане, Конвенцията на ООН за правата на детето, Стратегия на Европейския съюз за правата на децата (2021-2024), както и в съответствие с националните приоритети,  Концепция за държавна политика в областта на правосъдието за детето и подзаконови нормативни актове и национални стратегически документи, свързани с осигуряване правата на децата.

Целта на програмата е да бъдат определени местните приоритети в областта на закрила на детето, както и да спомогне за по-ефективна защита и гаранция на основните права на децата в Община Пирдоп във всички сфери на обществения живот. Тя документира волята и готовността на институциите в общината за повишаване качеството на живот на децата. Повишаване благосъстоянието на детето изисква утвърждаване на разбирането и подхода към правата на детето като правомощия и задължения на всички структури, органи и институции, имащи отношение към детето и неговото семейство на местно ниво и  целенасочена работа във всички основни области – образование, здравеопазване, спорт, свободно време, културни дейности, социални дейности, подкрепа на децата и семействата, обществена среда и сигурност.