І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

Чл.1. Настоящите правила за организация на административното обслужване в Община Пирдоп служат за регулиране взаимодействието на дирекциите в общинската администрация при осъществяване на административното обслужване и уреждат:

1. Организация на работата по приемане, регистриране, разпределение и разглеждане на заявления, искания, запитвания, молби, жалби, сигнали, предложения на физически и юридически лица.

2. Взаимодействието между дирекциите при осъществяване на административното обслужване и последователността на извършваните от тях и в тях действия.

3. Координираност в дейността на дирекциите при осъществяване на административното обслужване.

Чл. 2.  За последователността на действията във връзка с регистрацията, движението и контрола на документите по административното обслужване се спазват изискванията при използването на електронната система за регистрация и контрол на документооборота в Община Пирдоп „Акстър деловодство“.

Чл.3. Административното обслужване в Община Пирдоп се осъществява при спазване на принципите установени в Закона за администрацията, Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, Хартата на клиента на общината и при гарантиране на:

1. равен достъп до административни услуги и до информация за административното обслужване;

2. различни форми за достъп до административните и технически услуги и информацията за тях;

3. любезно и отзивчиво отношение към потребителите на услугите;

4. координираност и взаимодействие между дирекциите в структурата на общинската администрация, с оглед подобряване на комплексното административно обслужване в Община Пирдоп;

5. надеждна обратна връзка;

6. качество и ефективност на работата по административното обслужване в общината;

7. изпълнение на задълженията във връзка с комплексното административно обслужване по предварително разработени правила;

Чл.4.  /1/. „Административно обслужване“ е всяка дейност по извършване на административни услуги от структурите на Община Пирдоп.

/2/. „Комплексно административно обслужване“ е това обслужване, при което административната услуга се предоставя от компетентните административни органи, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги, без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или създавани от административни органи, първични администратори на данни, независимо дали се поддържат в електронна форма или на хартиен носител.

/3/. „Административна услуга“ е:

1. издаване на индивидуални административни актове, с които се удостоверяват факти с правно значение;

2. издаване на индивидуални административни актове, с които се признава или отрича съществуването на права или задължения

3. извършване на други административни действия, които представляват законен интерес за физическо или юридическо лице;

4. консултациите, представляващи законен интерес за физическо и юридическо лице относно административноправен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга;

5. експертизите, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице, когато нормативен акт предвижда тяхното извършване като задължения на администрацията на държавен орган или от овластена организация.

ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Чл.5. /1/. Административното обслужване в Община Пирдоп се осъществява чрез Център за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) и звено „Местни данъци и такси“, обозначени с указателни табели на български език, находящи се на първия етаж в сградата на Община Пирдоп с адрес: град Пирдоп, пл. „Тодор Влайков“ №2.

/2/. Административното обслужване в Община Пирдоп се осъществява с непосредственото сътрудничество между дирекциите в общината и съответните институции и организации при извършване на комплексни административни услуги.

/3/. Административното обслужване в кметство с.Душанци, находящо се на територията на общината се осъществява от определен за това служител, под ръководството на секретаря на общината и кмета на кметството.

Чл. 6. /1/ Работно време за работа с граждани:

1. на Център за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) и звено „Местни данъци и такси“, е от 08,00 ч. до 17,00 ч. без прекъсване. Редът за ползване на почивките е определен, така че да осигури непрекъсваем режим на работа в рамките на обявеното работно време;

2. на главен архитект е вторник и сряда от 09,00 ч. до 12,00 ч.;

3. на заместник-кмета на общината, секретаря на общината, директори на дирекции от 08,00 ч. до 12,00 ч. и от 13,00 ч. до 17,00 ч.;

4. на кметство Душанци от 08,00 ч. до 12,00 ч. и от 13,00 ч. до 17,00 ч.

/2/. В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на служителите от Центъра за услуги и информация на гражданите и звено „Местни данъци и такси“ продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от един астрономически час след обявеното работно време.

/3/. Приемни дни ден с граждани за Кмета на общината: вторник и четвъртък от 14.00 ч. до 15.00 ч.

/4/. Приемен ден с граждани за Председателя на Общински съвет – Пирдоп е всеки четвъртък от 17.00 ч. до 18.00 ч.

/5/. Оставане на служители от администрацията в работни дни във времето между 18,00 ч. до 06,00 ч. и достъп в почивни и празнични дни, става по следния начин:

1. служителят информира дежурния на пропуска за оставането си след 18,00 ч.;

2. от своя страна дежурния на пропуска води регистър, в който вписва трите имена на служителя от администрацията, час на напускане /в случаите, в които се остава в сградата след 18,00 ч./, а в неработни /почивни и празнични/ дни  се вписва – дата, час на влизане и час на напускане;

3. при възникнала необходимост в такива дни служители да изпълняват своите задължения е необходимо предварително да се информира секретаря на общината.

/6/. Контролът по спазване на пропусквателния режим се осъществява от Секретаря на общината.

Чл.7. При осъществяване на административното обслужване служителите в Центъра за услуги и информация на гражданите е необходимо:

1.  да приемат заявления, искания, молби, жалби, протести, сигнали, предложения;

2.  да проверяват пълнотата на документацията за всяка административна услуга;

3. да прилагат принципа на „Комплексно административно обслужване“, като работят съвместно със служителите от дирекциите на общинската администрация и окомплектоват преписката с документи с които разполага общината;

4. да предоставят на клиентите входящ номер на преписката им;

5.да предоставят информация за административните услуги на достъпен и разбираем език;

6.да отговарят на запитвания от общ характер и насочват въпросите по компетентност към служителите от администрацията;

7. да дават информация за хода на работата по преписката;

8. да осъществяват връзката с останалите служители от администрацията, отговорни за административното обслужване на определена преписка;

9. да спазват конфиденциалност.

Чл.8. /1/. За повишаване функционалността на помещенията, в които се осъществява административното обслужване, са осигурени:

1.информационни табла с актуална информация;

2. места за попълване на искания / заявления и  пр.;

3.налични образци на искания / заявления, листа, химикалки, брошури, анкетни карти;

/2/. Символите на Община Пирдоп – герб и пр., задължително се използват при:

1.  изготвяне на информационни материали – брошури, диплянки;

2. изготвяне на указателни табели, на кутиите за мнения и коментари, на информационните табла, на интернет страницата

ІІІ. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Чл.9. /1/. Общинска администрация Пирдоп осигурява информация за административните и технически услуги, реда и организацията за предоставянето им и съдействат на потребителите, съгласно изискванията на чл.28 от Административнопроцесуалния кодекс.

/2/. Информацията за административното обслужване следва да бъде:

1. ясна, точна, достоверна, общоразбираема, систематизирана и пълна;

2. достъпна за хора с увреждания;

3. без абревиатури, съкращения и препратки.

/3/. Информация за предоставяните от община Пирдоп услуги може да бъде получена от:

1. лично в Центъра за услуги и информация на гражданите;

2. лично в звено „Местни данъци и такси“;

3. на телефон: 07181 / 52 42;

4. на електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

5. на интернет страницата на Община Пирдоп,  раздел „Услуги“;

6. информационни табла пред Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на Община Пирдоп;

7. брошури.

/4/. Образци на заявления и стандарти за предоставяне на административни и технически услуги са на разположение:

1. на информационни табла пред Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на Община Пирдоп;

2. на интернет страницата на общината, раздел „Услуги“.

Чл.10./1/ Информацията за административното обслужване се актуализира в 7 (седем) дневен срок от влизане в сила на промени в нормативни актове или настъпване на други обстоятелства, налагащи актуализация;

/2/ актуализацията се извършва едновременно във всички информационни средства: брошури, диплянки, информационни табла, интернет-страницата на общината;

/3/ организацията по актуализацията и подготовката на информацията е задължение на директора на дирекция „ФБАО“ с непосредственото участие на служителите от структурните звена на общинската администрация, съгласувана и одобрена от секретаря на общината.

ІV. СЛУЖЕБНО НАЧАЛО

Чл.11. /1/. Община Пирдоп извършва комплексно административно обслужване при техническа възможност за това със съдействието на съответните институции и организации, когато това не противоречи на законодателството на Република България.

/2/. Организацията на комплексното обслужване се подпомага от служителите от местата по чл.5, ал.1 от настоящите Правила с непосредственото участие на служителите от структурните звена в администрацията и е под ръководството на секретаря на общината.

Чл.12. /1/ Когато в изпълнение на административна услуга са ангажирани две или повече структурни звена в организацията, заявителят подава единствено искане в местата по чл.5, ал.1 от настоящите Правила, а организацията по финализиране на услугата става по служебен ред.

/2/ Формата на заявленията/исканията, редът и сроковете за отстраняване на недостатъците в тях, препращането им на компетентен орган, сроковете за извършване на административни услуги, както и другите въпроси, свързани с издаването на актовете във връзка с административното обслужване, са в съответствие с глава пета, раздел І на АПК.

Чл.13. /1/ Взаимодействието на звената при осъществяване на административното обслужване и последователността на извършваните от тях действия се описват в технологични карти на процесите.

/2/ Технологичните карти на процесите се изготвят за всяка административна услуга, или за група услуги по направления на дейност, когато технологията е принципно обща и се публикуват на сайта на общината в раздел „Административни услуги“.

V. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РЪКОВОДИТЕЛИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Чл.14 /1/ За навременното и пълно обезпечаване с информация на служителите, извършващи административно обслужване, ръководителите и служителите в общинската администрация се задължават:

1. да подават в 3-дневен срок всички промени за актуализация на информационния масив в звената за административно обслужване на съответния служител, по компетентност;

2. да подпомагат служителите от звената за административно обслужване с разяснения, консултации и препоръки за срочното и качествено обслужване на потребителите;

/2/ Служителите от звената за административно обслужване могат да изискват предоставяне на информация в писмен вид и/или документи от другите структурни звена в Община Пирдоп, когато тя е необходима за извършване на справки и предоставяне на документи при административното обслужване на място.

Чл.15. /1/ Служителите от местата по чл.5, ал.1 от настоящите Правила,  приемат документи във връзка с изпълнение на административни услуги и решения и предават готови документи за физически и юридически лица, организации и други институции.

/2/ Служителите,  определени с резолюция за изпълнение на административната услуга са длъжни:

1. да обработват материалите веднага след получаването им и да предадат резултата в нормативно, респ. по резолюция, определения срок;

2. след приключване на задачата да съхраняват преписките до предаването им за архивиране, съгласно ЗНАФ;

3. да връщат незабавно в деловодството погрешно адресирани или изпратени до тях преписки;

4. да предоставят незабавно за регистрация преписките при предаването им от едно структурно звено в друго;

5. да предоставят незабавно за регистрация незаведени преписки/ кореспонденция от физически и юридически лица, независимо от това по какъв път са попаднали при тях;

6. да не обработват документи, които не са:  регистрирани, резолирани, или пък са резолирани до друг служител от същото звено, без изрично да са упълномощени от ресорния  или прекия ръководител;

7. заместващите задължително да обработват документи /регистрирани, резолирани/ на/до замествания колега;

8. да информират прекия си ръководител, респ. ползвателя на услугата – писмено, за причините, налагащи удължаване на срока;

9. при отсъствие (платен или неплатен отпуск, отпуск по болест, командировка) да предадат работните документи на свой заместник, определен от ръководителя, който следва да продължи работата и спази установените срокове;

10.  при напускане на длъжността да предадат с протокол всички документи на прекия си ръководител;

11.  да предават документите за експедиция в деловодството с:

-  точен адрес (пощенски код, област, община, населено място, улица, номер, трите имена на получателя / наименование на учреждението);

-  входящия номер на писмото, на което се отговаря.

Чл.16. Ръководителите на структурни звена са длъжни:

1. да контролират движението на документите и на изпълнението на услугите в деловодната електронна система; да вземат съответни мерки при всеки отделен случай на неприключени в срок преписки от страна на подчинените им звена и служители;

2. да определят заместник по изпълнение на задълженията на служител, който отсъства, независимо от причината за отсъствието, както и на онези, които напускат длъжността; при напускане на длъжността да изискват от служителя предаване с протокол на служебната документация;

Чл.17. За последователността на действията във връзка с регистрацията, резолирането, движението на документите, изпълнението и контрола на задачите по административното обслужване се спазват изискванията на Инструкция за деловодната дейност в Община Пирдоп.

Чл.18. Документите, с които е изразено волеизявлението да се извърши или да се откаже извършването на административна услуга, се издават и подписват от  кмета на общината, в негово отсъствие от упълномощен зам.-кмет, от определено със заповед на кмета лице или от посочените с нормативен акт лица.

Чл.19. При представяне на документ за подпис, същият предварително се подписва и съгласува по реда, предвиден в Инструкция за деловодната дейност в Община Пирдоп, като към него се прилага и искането/ жалбата или преписката, по повод на които е съставен.

Чл.20. /1/ Изходящите документи се предават в деловодството за извеждане и полагане на печата на общината подписани, правилно оформени и адресирани, окомплектовани с описаните като приложения материали, в толкова екземпляри, колкото са получателите, един екземпляр за архивиране, който остава заедно с преписката, при отговарящия за изпълнението.

/2/ След поставяне на подпис и печат върху документа не могат да бъдат правени бележки, допълнения или изменения.

VІ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА УСЛУГИ

Чл.21./1/ Община Пирдоп приема писмено или устно подадени искания за издаване на индивидуален административен акт във връзка с извършваните административни услуги, съгласно чл.29 от АПК.

/2/ Пред Община Пирдоп потребителите на административни услуги се представляват по закон и по пълномощие по реда на Гражданския процесуален кодекс, като могат да се представляват и от други граждани или организации с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа.

/3/ Писмените искания (включително жалби, протести, сигнали и предложения), приети от служителите в Центъра за услуги и информация на гражданите, се регистрират по общия ред, съгласно  Инструкция за деловодната дейност в Община Пирдоп.

/4/ Исканията, внесени устно, се отразяват в протокол, подписан от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило, и се регистрират по общия ред, съгласно чл.29, ал.5 от АПК, Инструкция за деловодната дейност в Община Пирдоп.

/5/ Датата на започване на производството по извършване на административната услуга е датата на постъпване на искането в Община  Пирдоп.

/6/ За исканията, подадени по пощата, включително и по електронната, по факс, в извън работно време, сроковете за вземане на решение от административния орган започват да се броят от следващия работен ден.

Чл.22. /1/ Община Пирдоп изпълнява административните услуги, посочени в Наредбата за определянето и  администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пирдоп, приета от Общински съвет Пирдоп, в нормативно определените срокове;

/2/ Заплащането на дължимите такси и цени на услуги от клиентите, се извършва съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пирдоп, приета от Общински съвет Пирдоп.

Чл.23. При работа с клиенти служителите от звената за административно обслужване спазват нормативните и вътрешните стандарти на обслужване, въведени в Община Пирдоп с  Хартата на клиента.

Чл.24. /1/ Община Пирдоп създава, поддържа и развива различни канали за обратна връзка с клиентите:

1.пощенска кутия за коментари, похвали, оплаквания, жалби, за сигнали срещу корупция или предложения в сградата на общината;

2. анкетни карти на интернет-страницата на Община  Пирдоп;

3. анкетни карти в Центъра за услуги и информация на гражданите;

/2/ Община Пирдоп проучва и измерва удовлетвореността на потребителите не по-малко от два пъти годишно;

/3/ В резултат на получената, анализирана и консултирана информация от обратната връзка и от измерването на удовлетвореността на потребителите се предприемат действия за подобряване на административното обслужване. Потребителите, неправителствените организации на гражданите и бизнеса и обществеността се уведомяват за предприетите действия и за резултатите от тях.

VІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОНТРОЛА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ПО СПАЗВАНЕ НА СРОКОВЕТЕ

Чл.26. Контролната дейност във връзка с извършването на административни услуги обхваща проверка за точно спазване на определените срокове и качеството на предоставяните услуги.

Чл.27. /1/ Контролът се осъществява от ръководителя, резолирал документа, на следните нива:

1. Кмет;

2. Заместник-кмет;

3. Секретар на общината;

4. Директори на дирекции.

/2/ Контрол може да се осъществява и от страна на клиентите – физически и юридически лица, посредством деловодна справка за движението на преписката им в деловодната електронна система в Центъра за услуги и информация на гражданите.

Чл.30. /1/ Сроковете за изпълнение са определени в самия документ, с резолюция или произтичат от нормативен акт.

/2/ Когато с нормативен документ или с резолюция не е определен срок за изпълнение, задачата се изпълнява в седемдневен срок от датата на нейното възлагане.

/3/ Срокът за извършване на административна услуга на граждани е съобразно АПК, освен ако в нормативен акт е установен друг срок.

/4/ При възникване на обективни обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението в срок, когато той не е нормативно определен, резолиращият може да го удължи, като  това се отразява в деловодната електронна система.

Чл.28. Всички дейности по документите, от регистрацията до предаването им за архивиране, са съгласно настоящите правила, Инструкция за деловодната дейност в Община Пирдоп.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. „Потребител на административни услуги“ е всеки гражданин или организация, които заявяват и/или ползват административни услуги, подават жалби, сигнали, предложения и др.;

§2. „Запитване“ е всяко искане на информация, относно структурата и дейността на общинска администрация Пирдоп, както и информация относно компетентността на различните административни структури;

§3. „Запитвания от общ характер“ са всички искания за информация, които не изискват експертен отговор;

§4. „Стандарт за качество на административното обслужване“ е утвърдено изискване за административното обслужване по различни показатели /времеви, качествени, количествени/, което съответната администрация се ангажира да спазва;

§5. Ръководителите и служителите в общинска администрация са длъжни да познават и спазват разпоредбите на настоящите правила;

§6. Настоящите правила се утвърждават на основание чл.1, ал.2 от Наредбата за административното обслужване;

§7. Контролът по спазване на Вътрешните правила за административно обслужване се осъществява от Секретаря на Община Пирдоп;

§8. Настоящите правила са утвърдени от Секретаря на Община Пирдоп и влизат в сила от 01.01.2016 г.