Съобщение за отдаване на количество дървесина за продажба от корен за местни търговци 


Покана за обществено обсъждане на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазването на горските територии от пожари, изработването на горскостопански план за горските територии - държавна собственост в района на дейност на ТП "Държавно горско стопанство Пирдоп".


Заповед №235/10.04.2020 г. на Кмета на община Пирдоп, относно: Определяне на пожароопасен сезон в горските територии на община Пирдоп, считано от 01.04.2020 г. до 30.11.2020 г.


Заповед №106/10.02.2020 г. на Кмета на община Пирдоп, относно: Забранява се пашата на селскостопански животни през 2020 г. по подотдели и землища, както следва ...


Решение №71/18.12.2019 г. на Общински съвет - Пирдоп, относно: Ценоразпис за 2020 г.


Решение №70/18.12.2019 г. на Общински съвет - Пирдоп, относно обема на ползване на дървесина по годишен план за 2020 г.