02.05.2023 г. - Списъци за продажба на стояща дървесина на корен за лична употреба,  без право на продажба, съгласно чл.111 от ЗГ  на жителите на гр. Пирдоп и с. Душанци.


Заповед №69/09.02.2023 г. на Кмета на община Пирдоп, относно: Забранява се пашата на селскостопански животни през 2023 г. по подотдели и землища


Заповед №45/31.01.2022 г. на Кмета на община Пирдоп, относно: Забранява се пашата на селскостопански животни през 2022 г. по подотдели и землища


Годишен план за ползване на дървесина на Община Пирдоп за 2022 г.


Съобщение за отдаване на количество дървесина за продажба от корен за местни търговци 


Покана за обществено обсъждане на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазването на горските територии от пожари, изработването на горскостопански план за горските територии - държавна собственост в района на дейност на ТП "Държавно горско стопанство Пирдоп".


Заповед №235/10.04.2020 г. на Кмета на община Пирдоп, относно: Определяне на пожароопасен сезон в горските територии на община Пирдоп, считано от 01.04.2020 г. до 30.11.2020 г.


Заповед №106/10.02.2020 г. на Кмета на община Пирдоп, относно: Забранява се пашата на селскостопански животни през 2020 г. по подотдели и землища, както следва ...


Решение №71/18.12.2019 г. на Общински съвет - Пирдоп, относно: Ценоразпис за 2020 г.


Решение №70/18.12.2019 г. на Общински съвет - Пирдоп, относно обема на ползване на дървесина по годишен план за 2020 г.